Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 494127-2019

21/10/2019    S203

Polonia-Tomaszów Mazowiecki: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 203-494127

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 170-415007)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Jana Pawła II 35
Localidad: Tomaszów Mazowiecki
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 97-200
País: Polonia
Persona de contacto: Krzysztof Markiewicz, Mariusz Jaworski, Monika Zajda, Dominik Butlański
Correo electrónico: centrum@tomaszow.org.pl
Teléfono: +48 447257101/235
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szpitalwtomaszowie.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa instalacja, rozbudowa i konfiguracja systemów informatycznych typu HIS, RIS/PACS, EOD na potrzeby realizacji projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w TCZ Sp. z o.o.”

Número de referencia: ZP/29/Sp./2019
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oraz wdrożenie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja, oprogramowania HIS oraz PACS/RIS, EOD wraz z instalacją i konfiguracją niezbędnego sprzętu, oprogramowania narzędziowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników w ramach realizacji projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”.

2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:

2.1. oprogramowanie systemowe i narzędziowe;

2.2. oprogramowanie systemu szpitalnego;

2.3. szkolenia;

2.4. sprzęt komputerowy.

3. W ramach realizacji usług konfiguracji i instalacji dostarczonego oprogramowania Zamawiający wymaga:

3.1. opracowania dokumentu plan realizacji zamówienia;

3.2. instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania;

3.3. rekonfiguracji posiadanego środowiska przetwarzania danych;

3.4. wykonania dokumentacji powykonawczej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/10/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 170-415007

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3)
En lugar de:

2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie (rozumiane jako wykonanie jednej umowy), o wartości minimum 500.000 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa, wdrożenie oraz szkolenia wraz z serwisem systemu informatycznego PACS/RIS, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Przez wartość zamówienia rozumie się wartość oprogramowania systemu informatycznego PACS/RIS oraz usług świadczonych w związku z jego konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem w ramach jednego zamówienia, tj.: wynagrodzenie wykonawcy z tytułu dostawy oprogramowania oraz wynagrodzenie z tytułu jego konfiguracji, uruchomienia i szkolenia.

Léase:

2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie (rozumiane jako wykonanie 1 umowy), o wartości minimum 300 000 PLN brutto, którego przedmiotem była dostawa, wdrożenie oraz szkolenia wraz z serwisem systemu informatycznego PACS/RIS, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Przez wartość zamówienia rozumie się wartość oprogramowania systemu informatycznego PACS/RIS oraz usług świadczonych w związku z jego konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem w ramach jednego zamówienia, tj.: wynagrodzenie wykonawcy z tytułu dostawy oprogramowania oraz wynagrodzenie z tytułu jego konfiguracji, uruchomienia i szkolenia.

Número de apartado: III.1.3)
Localización del texto que se va a modificar: Po słowach „Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk” in fine Zamawiający dodaje następujący zapis:
En lugar de:
Léase:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. X.1 pkt 2) lit c) ppkt 1) i 2) oraz ppkt 3) lit. b-d niniejszej SIWZ w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 21/10/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 04/11/2019
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 19/12/2019
Léase:
Fecha: 15/12/2019
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 21/10/2019
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 04/11/2019
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: