Diensten - 494128-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Hamburg: Financiële leasing

2018/S 216-494128

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Behörde für Inneres und Sport -Polizei-
Mexikoring 33
Hamburg
22297
Duitsland
Contactpersoon: Meinschien, Claus
Telefoon: +49 40428669239
E-mail: ausschreibungen@polizei.hamburg.de
Fax: +49 40427999186
NUTS-code: DE600

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.polizei.hamburg/ausschreibungen-np/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.Bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=pwqRgfZy%2fdc%3d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.bieterportal.hamburg.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarungen über das Leasing von verschiedenen Personenkraftwagen (PKW)

Referentienummer: 2018212338
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66114000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Freie und Hansestadt Hamburg beabsichtigt den Abschluss von Rahmenvereinbarungen (reines Finanzierungsleasing) mit möglichst vielen Leasinggebern über das Leasing von verschiedenen Personenkraftwagen (Pkw) möglichst vieler Hersteller für alle Behörden und Ämter der Freien und Hansestadt Hamburg (sogenannte Kernverwaltung) und den dort angeschlossenen Landesbetrieben und –instituten, öffentliche Unternehmen oder Gesellschaften, Anstalten des öffentlichen Rechts, Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Hochschulen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Es sollen die Leasingzinssätze für das Leasing verschiedener Personenkraftwagen mit rein batterieelektrischem Antrieb (E-Pkw), Personenkraftwagen mit alternativen Antrieben (z. B. Wasserstoff, Hybrid oder Gas) und Personenkraftwagen mit herkömmlichen Antrieben (reine Verbrennungsmotoren mit Benzin und Diesel) mit unterschiedlichen Vertragslaufzeiten und Gesamtfahrleistungen angeboten werden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leasen von verschiedenen Personenkraftwagen mit rein batterieelektrischem Antrieb

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66114000
34111000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Freie und Hansestadt Hamburg beabsichtigt den Abschluss von Rahmenvereinbarungen über das Leasen von Personenkraftwagen mit rein batterieelektrischen Antrieben.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leasen von verschiedenen Personenkraftwagen mit alternativem Antrieb

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66114000
34111000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Freie und Hansestadt Hamburg beabsichtigt den Abschluss von Rahmenvereinbarungen über das Leasen von Personenkraftwagen mit alternativen Antrieben (z. B. Wasserstoff, Hybrid, Gas etc.).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leasen von verschiedenen Personenkraftwagen mit Benzinantrieb

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66114000
34111000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Freie und Hansestadt Hamburg beabsichtigt den Abschluss von Rahmenvereinbarungen über das Leasen von Personenkraftwagen mit Benzinantrieben.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leasen von verschiedenen Personenkraftwagen mit Dieselantrieb

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66114000
34111000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Freie und Hansestadt Hamburg beabsichtigt den Abschluss von Rahmenvereinbarungen über das Leasen von Personenkraftwagen mit Dieselantrieben.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/01/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Hamburg

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer bei der Finanzbehörde
Große Bleichen 27
Hamburg
20354
Duitsland
Telefoon: +49 40428231448
Fax: +49 40428232020
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

§ 160 Abs. 3 GWB. Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach §134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zu Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, eine Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018