Diensten - 494131-2018

09/11/2018    S216    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 216-494131

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Department of Finance
Postadres: 303 Airport Road West
Plaats: Belfast
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT3 9ED
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: SSDadmin.CPD@finance-ni.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendersni.gov.uk/epps
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ID 1599587 DoF-DSS-Digital Toolkit Support and Development

Referentienummer: 1599587
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Department Finance (DoF) is seeking to procure a Contractor to provide NICS and Digital Shared Services with the facility to develop and deliver digital solutions to meet strategic objectives in the most cost effective way through use of the Digital Toolkit. The services required include:

— application development,

— testing,

— user experience,

— enterprise solutions,

— delivery,

— support and data analytics.

The external ICT support services will assist the Department in the delivery of a complex, interdependent and high profile portfolio of ICT enabled change programmes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48983000 Ontwikkelingssoftware
72212223 Diensten voor softwareontwikkeling voor e-mail
72212224 Diensten voor ontwikkeling van software voor web page editing
72212510 Diensten voor ontwikkeling van communicatiesoftware
72232000 Ontwikkeling van software voor transactieverwerking en gebruikersspecifieke software
48000000 Software en informatiesystemen
48400000 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
48900000 Diverse software en computersystemen
48700000 Softwarevoorzieningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Department Finance (DoF) is seeking to procure a Contractor to provide NICS and Digital Shared Services with the facility to develop and deliver digital solutions to meet strategic objectives in the most cost effective way through use of the Digital Toolkit. The services required include:

— application development,

— testing,

— user experience,

— enterprise solutions,

— delivery,

— support and data analytics.

The external ICT support services will assist the Department in the delivery of a complex, interdependent and high profile portfolio of ICT enabled change programmes.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renewal will be considered after 5 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Client may at any time before the completion of the contract period invite the Contractor to agree to extend for any period up to and including 24 months commencing from the termination date of the original contract period.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Contract estimated spend is between the range of 5 500 000 GBP — 11 000 000 GBP. Actual spend will be dependent on customer uptake and volume of work.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

As per tender documentation.

Eventuele minimumeisen:

As per tender documentation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

As per tender documentation.

Eventuele minimumeisen:

As per tender documentation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Only CPD Procurement Staff with access to the project on eTendersNI.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

5 years.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The successful Contractor’s performance on this Contract will be managed as per the specification and regularly monitored (see Procurement Guidance Note 01/12 - Contract Management — Procedures and Principles). Contractors not delivering on contract requirements is a serious matter. It means the public purse is not getting what it is paying for. If a contractor fails to reach satisfactory levels of contract performance they will be given a specified time to improve. If, after the specified time, they still fail to reach satisfactory levels of contract performance, the matter will be escalated to senior management in CPD for further action. If this occurs and their performance still does not improve to satisfactory levels within the specified period, it may be regarded as an act of grave professional misconduct and they may be issued with a Notice of Unsatisfactory Performance and this Contract may be terminated. A central register of such Notices for supplies and services contracts will be maintained and published on the CPD website. Any contractor in receipt of a Notice of Unsatisfactory Performance will be required to declare this in future tender submissions for a period of 3 years from the date of issue of the Notice. It may also result in the contractor being excluded from all procurement competitions being undertaken by Centres of Procurement Expertise on behalf of bodies covered by the Northern Ireland Procurement Policy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The UK does not have any such bodies with responsibility for appeal/mediation procedures
Plaats: Belfast
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

CPD will comply with the Public Contracts Regulations 2015 and, where appropriate, will incorporate a standstill period (i.e. a minimum of 10 calendar days) at the point information on the award of contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. This provides time for the unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018