Diensten - 494132-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Ontwerpondersteuning

2018/S 216-494132

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bibliothèque nationale de France
quai François Mauriac
Paris Cedex 13
75706
Frankrijk
Telefoon: +33 153794237
E-mail: dmp@bnf.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://marchespublics.bnf.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.bnf.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marchespublics.bnf.fr/dmp/wdepdmp.nsf/avis/2018-1662
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
bibliothèque nationale de France
DAP DAJCP / Service des marchés T4 Niveau 6 Bureau 125 quai François Mauriac
Paris Cedex 13
75706
Frankrijk
Contactpersoon: Marie-Claude Drouin
Telefoon: +33 153794237
E-mail: dmp@bnf.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://marchespublics.bnf.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marchespublics.bnf.fr/dmp/wdepdmp.nsf/avis/2018-1662
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de conseil, conception et développement de produits numériques pour le service des Editions multimédias de la Bibliothèque nationale de France

Referentienummer: 2018-1662
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79933000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent accord-cadre multi-attributaire est divisé en 3 lots.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conseil

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79933000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bibliothèque nationale de Francequai François Mauriac

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accompagnement par une assistance à maîtrise d'ouvrage pour mener à bien ses différents projets de refontes et de nouvelles productions numériques.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Graphisme et ergonomie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79933000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bibliothèque nationale de Francequai François Mauriac

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de conception graphique et ergonomiques des différents sites et applications.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Développement et Intégration

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79933000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
Voornaamste plaats van uitvoering:

Exécution de la prestation.a réalisation fonctionnelle et technique des futures productions numériques du SMU

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Exécution de la prestation.a réalisation fonctionnelle et technique des futures productions numériques du SMU.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les candidats peuvent télécharger le DCE sur le site: https://marchespublics.bnf.fr.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 4
75181
Frankrijk
Telefoon: +33 144594400
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 4
75181
Frankrijk
Telefoon: +33 144594400
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018