Diensten - 494133-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Exeter: Zendapparatuur voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep en televisie

2018/S 216-494133

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Met Office
Fitzroy Road
Exeter
EX1 3PB
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Nicholas Taylor
Telefoon: +44 139926997
E-mail: nick.taylor@metoffice.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.metoffice.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.metoffice.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://Tenders.metoffice.gov.uk/procontract/metoffice/supplier.nsf/frm_home?openForm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Weather and Climate Services

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Studio Equipment Program

Referentienummer: DN363403
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Met Office would like the supplier to:

— procure the set list of hardware equipment listed in Appendix A. including all interconnecting cables,

— assemble hardware equipment at their own premises to test everything works correctly, label all cabling and equipment appropriately e.g. in/out/colored labelling,

— repack hardware equipment in a suitable and safe manner,

— dispatch hardware equipment to FCO Services in Milton Keynes or directly to the developing country depending on the most appropriate solution, which would be discussed with and confirmed by the Met Office.

The studio installations would usually be completed in the developing country by one of our VCP team or our ‘in-country’ media experts, however, the supplier may also on occasion need to provide the installation and training in the developing country.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

At seller's own premises

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For over 20 years, the Met Office, through UK contributions to the World Meteorological Organization’s Voluntary Cooperation Programme (UK VCP), has worked with the National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) of over 40 developing countries, mainly in Africa, to enable them to supply TV Weather Presentations to their TV companies. This is a very high-profile service which is immediately visible to decision makers, as well as to a significant proportion of the population, and is usually broadcast before or after the main national news programmes. It is a very important delivery channel in providing warnings of high-impact weather events.

In most cases, we provided the NMHS with a small studio, set up specially to do the weather presentation. Compared to a conventional TV studio, it is typically much smaller and simpler. We have also provided a specific graphics package free of charge to the developing country NMHS. We also provide training in the skills required to use the equipment, prepare the graphics and to make the presentations.

The requirement is focussed on the procurement and testing of the studio hardware (the Met Office will manage the graphics software “in-house”). We have already tested and developed a cost-effective new hardware solution using new technology that now enables broadcasts in both high definition and widescreen. This solution uses ‘off-the-shelf’ components.

The Met Office would like the supplier to:

— procure the set list of hardware equipment for us (see Appendix A: Set List of Hardware Equipment). Please note that all interconnecting cables shown in the schematic Appendix B should be supplied as part of any tender response,

— assemble hardware equipment at their own premises to test everything works correctly, label all cabling and equipment appropriately e.g. in/out/colored labelling (see Appendix B Schematic). Please note that all diagrams and instructions are to be technically simple,

— repack hardware equipment in a suitable and safe manner;

— dispatch hardware equipment (either to the Met Office in Exeter, or to FCO Services in Milton Keynes, or directly to the developing country depending on the most appropriate solution, which would be discussed with and confirmed by the Met Office).

The studio installations would usually be completed in the developing country by one of our VCP team or our ‘in-country’ media experts, however, the supplier may also on occasion need to provide the installation and training in the developing country.

The contract will run for a period of 3 years from commencement with annual performance reviews.

Anticipated volumes of work:

there are potentially about 35 developing countries which we would like to provide with new studios, mainly in Africa. However, there is limited budget to cover this and limited staff resource for installation and training workshops (and for planning the logistics of those events). Therefore we are looking at aiming for 10-20 equipment procurement and installations until end of March 2020, though this will depend on many different internal and external factors and is not guaranteed.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A sourcing strategy will be produced within 8 months of the end of the current contract at which point a decision will be made regarding renewal options based upon available budget.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Exeter Met Office HQ

EX1 3PB

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Sandra Pearson Met Office Legal Team
FitzRoy Rd
Exeter
EX1 3PB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1264886117
E-mail: sandra.pearson@metoffice.gov.uk

Internetadres: www.metoffice.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018