Diensten - 494139-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Warrington: Opleidingsdiensten

2018/S 216-494139

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Warrington and Halton Hospitals NHS Foundation Trust
Warrington and Halton Hospitals NHS Foundation Trust, Lovely Lane
Warrington
WA5 1QG
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: MR Colin Baker
Telefoon: +44 1925275162
E-mail: colin.baker1@nhs.net
Fax: +44 1925275524
NUTS-code: UKD

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.warringtonandhaltonhospitals.nhs.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.warringtonandhaltonhospitals.nhs.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=05425b66-bee1-e811-80ef-005056b64545
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=05425b66-bee1-e811-80ef-005056b64545
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of e-learning Portal Events

Referentienummer: DN374919
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The North West Skills Development Network are seeking the purveyance of learning and development opportunities for NHS staff across finance, informatics, procurement and payroll. The network is hosted by Warrington and Halton Hospitals NHS Foundation Trust. The provision requirement is high quality accredited e-learning for all of the following courses:

— PRINCE2 Foundation,

— PRINCE2 Practitioner,

— MSP Foundation,

— ITIL Foundation,

— business analysis foundation.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 480 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72500000
80500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD
NUTS-code: UKE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The North West Skills Development Network are seeking the purveyance of learning and development opportunities for NHS staff across finance, informatics, procurement and payroll. The Network is hosted by Warrington and Halton Hospitals NHS Foundation Trust. The provision requirement is high quality accredited e-learning for all of the following courses:

— PRINCE2 Foundation: North West – Blended learning approach with half day exam preparation session including exam at end of course Yorkshire and Humber –Online course. Exam preparation offered by a 2 hour webinar with online exam taken as booked by delegate,

— PRINCE2 Practitioner: online for North West and Yorkshire and Humber Online course for both North West and Yorkshire and Humber. Exam preparation offered by a 2 x 2 hour webinars in a single day with online exam taken as booked by delegate. Course includes manual,

— MSP Foundation: online for North West and Yorkshire and Humber Online course for both North West and Yorkshire and Humber. Exam preparation offered by a 2 hour webinar with online exam taken as booked by delegate,

— ITIL Foundation: online course Yorkshire and Humber only. Exam preparation offered by a 2 hour webinar with online exam taken as booked by delegate,

— Business Analysis Foundation: e-learning licence only provided to delegates. If exam required they will book directly with training provider.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

This contract is for a 3 year period with regular 6 month reviews but with an option to extend for 12 months at the end of the contract period, subject to needs and contract appraisal.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Warrington and Halton NHS Foundation Trust

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Warrington and Halton Hospitals NHS Foundation Trust
Lovely Lane
Warrington
WA5 1QG
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1925275562
E-mail: colin.baker1@nhs.net
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018