Diensten - 494146-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Llandudno Junction: Reinigingsdiensten

2018/S 216-494146

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
North Wales Housing
Plas Blodwel, Broad Street
Llandudno Junction
LL31 9HL
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1492572727
E-mail: procurement@procure-plus.com
Fax: +44 1492572202
NUTS-code: UKL13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nwha.org.uk/index.php?id=4

Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0905

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendermanagement.launchcontrol-systems.com/register/index/8f744dde02
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendermanagement.launchcontrol-systems.com/register/index/8f744dde02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cleaning Service in Communal Areas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

North Wales Housing Association is an award winning social housing provider. It is a not for profit organisation and is responsible for approximately 2 500 properties. North Wales Housing Association intends to procure a cleaning service to be carried out in communal areas in a range of properties including flats, sheltered housing and office spaces. The areas that need to be cleaned in each property vary between locations but include external areas such as:

— bin stores,

— car parks and walkways,

— entrance doors and porches,

— hallways,

— corridors,

— lifts and stairways,

— kitchens,

— communal lounges,

— guest rooms,

— laundry rooms,

— reception and

— office areas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 550 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911100
90911200
90919200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The service provider will be required to provide a cleaning service to be carried out in communal areas in a range of properties including flats, sheltered housing and office spaces. The areas that need to be cleaned in each property vary between locations but include external areas such as:

— bin stores,

— car parks and walkways,

— entrance doors and porches,

— hallways,

— corridors,

— lifts and stairways,

— kitchens,

— communal lounges,

— guest rooms,

— laundry rooms,

— reception and office areas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Price / Weging: 40
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Further information is available in the tender documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-488576
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2023

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

North Wales Housing Association reserves the right to cancel the procurement at any time and not to proceed with all or any part of the contract. North Wales Housing Association will not, under any circumstances,reimburse any expense incurred by Bidders in preparing their tender submissions for the

contract.

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=86943.

(WA Ref:86943)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Royal Courts of Justice
The Strand
London
WC2A 2LL
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Cabinet Office
London
SW1A 2AS
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In accordance with Regulation 55, 87 and Chapter 6 of the Public Contracts Regulations 2015.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018