Diensten - 494147-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Eschborn: Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland

2018/S 216-494147

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 — 5
Eschborn
65760
Duitsland
Telefoon: +49 6196793435
E-mail: miriam.dahlke@giz.de
Fax: +49 619679803435
NUTS-code: DE71A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.giz.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYDF/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Center/notice/CXTRYY6YYDF
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: International development cooperation

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

81233187 — Investment Partnership with Tunisia

Referentienummer: 81233187
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75211200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In the context of the G20-Compact with Africa Initiative, German development cooperation implements, on behalf of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), the German-Tunisian Investment Partnership with the overall aim to strengthen the processes and mechanisms of the newly established Tunisia Investment Authority (TIA).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

00000 Tunisia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This call for proposal seeks support to strengthen key processes and mechanisms such as the creation of a diagnostic unit for investment prospection and promotion, the development of scoring and diagnostic tools, the identification of high potential sectors for investment, the identification and support of lead investors and the development and implementation of training (incl. e-training) approaches for TIA staff and other relevant agencies.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2019
Einde: 28/02/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

A selection will be made under all eligible participants based on the following criteria:

1) Capacity Building of Investment Authorities/ Agencies (20 %);

2) Organisational development in the area of investment promotion (10 %);

3) Investment/ investor surveillance (15 %);

4) Scoring and diagnostic tools in the area of investment promotion (10 %);

5) Training, coaching/ e-learning approaches for staff in the area of investment promotion (15 %);

6) Regional experience in Northern Africa (20 %);

7) Experience of development projects (ODA-financed) (10 %).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Trading name and address, commercial register number;

2) Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section 123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB) apply;

3) Eligibility declaration subcontractors if applicable;

4) Association clause if applicable.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Average annual turnover for the last 3 years at least 800 000,00 EUR;

2) Number of employees as at 31.12 of the previous year at least 10 persons.

Eventuele minimumeisen:

1) Average annual turnover for the last 3 years at least 800 000,00 EUR;

2) Number of employees as at 31.12 of the previous year at least 10 persons.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) At least 2 reference projects in the technical field development and management of private investments projects and/or organizational development of investment promotion agency and/or business intelligence and at least 1 reference projects in the region Northern Africa in the last 3 years;

2) The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 300 000 EUR.

Eventuele minimumeisen:

1) At least 2 reference projects in the technical field development and management of private investments projects and/or organizational development of investment promotion agency and/or business intelligence and at least 1 reference projects in the region Northern Africa in the last 3 years;

2) The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 300 000 EUR.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 14/12/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits, Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

The communication to this tender will only take place via the bidder tool.

Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YYDF

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Die Vergabekammern des Bundes
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Duitsland
Telefoon: +49 2289499-0
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499-163

Internetadres: www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as

1) The applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the Contracting Authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected;

2) Complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the Contracting Authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice;

3) Complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the Contracting Authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids;

4) More than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the Contracting Authority that it is unwilling to redress the complaint.

Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018