Diensten - 494160-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Galway: Onderzoeksvaartuigdiensten

2018/S 216-494160

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Marine Institute
N/A
Rinville
Galway
Oranmore
Ierland
Contactpersoon: Tender Admin
Telefoon: +353 91387200
E-mail: tenders@marine.ie
Fax: +353 91387201
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marine.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1141

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=137808&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=137808&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Marine Research and Development

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vessel Design Services

Referentienummer: ITT18-051
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63726800
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Marine Institute wish to engage a suitable qualified and experienced Naval Architecture consultancy firm to provide design, procurement and project management support for the construction of a new research vessel for the Institute.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34513000
34513550
71000000
71200000
71210000
71220000
71240000
71250000
71300000
71320000
71350000
71354500
72224000
73000000
73112000
73200000
73220000
73424000
79415200
79421200
98360000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Galway

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Marine Institute wish to engage a suitable qualified and experienced Naval Architecture consultancy firm to provide design, procurement and project management support for the construction of a new research vessel for the Institute. This support will be required to be provided in 2 phases:

— Phase 1: Design development to the Institute’s requirements including model testing of hull and propulsion system. Preparation of tender documentation for international procurement process to engage suitable shipyard for construction of the vessel,

— Phase 2: Provision of basic and detailed design documentation: this phase includes the provision of documentation at the class/basic and detailed design level. This documentation will be provided to the shipyard on award of shipbuilding contract. This phase also includes liaison with flag and class; plan approval and approval of documentation provided by shipbuilder as well as the provision of naval architect and project management expertise for the build and testing/commissioning phases.

A full technical description is available in the attached Invitation to Tender documentation.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

See attached invitation to tender, ESPD and Draft Contract.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See attached invitation to tender, ESPD and Draft Contract.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See attached invitation to tender, ESPD and Draft Contract.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Galway.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tenders opened electronically.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

See attached Invitation to Tender, ESPD and Draft Contract.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Marine Institute
Rinville, Oranmore
Galway
Ierland
Telefoon: +353 91387200
E-mail: tenders@marine.ie
Fax: +353 91387201

Internetadres: www.marine.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

As per the procurement and remedies directives.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018