Diensten - 494162-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Southend-on-Sea: Gezondheidsdiensten

2018/S 216-494162

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Southend-on-Sea Borough Council
Civic Centre, Victoria Avenue
Southend-on-Sea
SS2 6LR
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: mrs Aleksandra Haker
Telefoon: +44 1702215436
E-mail: procurementops@southend.gov.uk
NUTS-code: UKH31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.southend.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.southend.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.southend.gov.uk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.southend.gov.uk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Occupational Health Services and Employee Assistance Programme

Referentienummer: DN374699
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Southend-on-Sea Borough Council is seeking the services of a suitable Service Provider to deliver an effective and modern Occupational Health Services and Employee Assistance Programme to all 1 900 council employees. The Council also has Partners that access this service via the contract set up by the council, council partners including Local Authority Trading Company, Schools, ALMO and other Local Authorities.

This contract is split into lots and interested providers are invited to bid for each or both lots:

Lot 1: Provision of Occupational Health Services;

Lot 2: Provision of Employee Assistance Programme.

The contract period will be for 36 months, commencing 1.4.2019 with an option.

To extend for 12 months to a maximum contract duration of 48 months.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Southend Borough Council is carrying out this procurement exercise in the form of an Open Tender for the provision of Occupational Health Services and Employee Assistance Programme. This contract is split into lots and interested providers are invited to bid for each or both lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of Occupational Health Services

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85147000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Southend-on-Sea Borough Council is seeking the services of a Provider to deliver an effective Occupational Health service to all council employees. The Council also has Partner Organisations that access this service via the contract set up by the council, including Local Authority Trading Company, Schools and ALMO.

The key objectives are:

— proactively support the Council and its Partner Organisations by providing professional Occupational Health service, which will lead to employee greater well-being, improved health and increased engagement with managers, HR and other Providers to achieve the best outcomes for employees and the Council,

— the provision of an Occupational Health (OH) service that is of a high quality, efficient and customer focused and provides best value for money whilst reflecting the culture of the organisation and its partners,

— to deliver the service in accordance with good practice and in accordance with the Councils and Partner Organisations equality and diversity policies and HR procedures,

— the Provider guarantees strict confidentially and meets the General Data Protection Regulations,

— to support the well-being of staff through the steps set out in the specification by proactively managing employees who are unwell and to provide clear and professional advice on reasonable solutions that are in line with the organisations HR policies,

— the Provider to be expected to contribute to the delivery of reducing total absence and duration of absence, enabling the Council and Partner Organisations to achieve their absence reduction targets,

— the Provider to proactively work alongside our Employee Assistance Programme provider and our Absence Management Provider to contribute to the delivery of reducing absence and improving staff well-being and ensure employees are able to access or be referred to appropriate services in a timely manner,

— the Provider will work directly with the Council and its Partner Organisations to ensure all employees are made aware of the Occupational Health service, its scope of services, the extent of confidentiality and access options,

— to support Council in fulfilling its obligations under the Health and Safety Act to comply with Employer Duty of Care.

Further information are set out in the tender documents.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

As set out in tender documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85147000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Southend-on-Sea Borough Council is seeking the services of a Provider to deliver an effective Employee Assistance Programme to all council employees. The Council also has Partners that access this service via the contract set up by the council, including Local Authority Trading Company, other Local Authorities, Schools and ALMO.

The key objectives are:

— proactively support the organisation and partner organisations by providing professional employee assistance service to all employees, which will lead to their greater well-being, improved health and increased engagement,

— to provide staff will free access to support, 24/7 365 days per year, including confidential advice on the phone and/or online and where required up to 6 face to face counselling sessions for all employees, or couple/family counselling,

— to provide family members with free access to support, 24/7 365 days per year including confidential advice on the phone and/or online support,

— the provision of the EAP is of high quality, efficient and customer focused reflecting the culture of the organisation and its partner organisations,

— the Provider should continuously identify factors affecting mental health and wellbeing, enabling the organisation and its partners to accurately identify the problems in their workplace and take steps to prevent them,

— the Provider should ensure that the service is delivered in compliance with Equality and Diversity and good practice,

— the Provider guarantee strict confidentiality and meets the General Data Protection Regulations,

— the Provider to proactively work alongside our Occupational Health Service and our Absence Management Provider to contribute to the delivery of reducing absence and improving staff well-being and ensure employees are able to access or be referred to appropriate services in a timely manner,

— the Provider will work directly with the Council and its Partners to ensure all employees are made aware of the programme, its scope of services, the extent of confidentiality and access options,

— the Provider should be aware and adhere to EAPA Standard of Practice and Professional Guidelines for EAP.

Further information as set out in tender documents.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

In accordance with Terms of Agreement.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Additional non-core services may be purchased as a result of the award of this contract.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As set out in tender documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Southend-on-Sea Borough Council
Civic Centre, Victoria Avenue
Southend-on-Sea
SS2 6LR
Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurementops@southend.gov.uk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018