Diensten - 494169-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Reclame- en marketingdiensten

2018/S 216-494169

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds vzw
0422.624.446_555107
Sint-Jansstraat 32-38
Brussel
1000
België
Contactpersoon: Ewoud Hacke
Telefoon: +32 25151898
E-mail: ewoud.hacke@socmut.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.socmut.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324630

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324630
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VSGF-2018-029-VSGF-OO-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: VZW
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanstellen van verscheidene communicatiepartners

Referentienummer: VSGF-2018-029-VSGF-OO-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De raamovereenkomst heeft als voorwerp het aanstellen van verscheidene communicatiepartners voor de uitwerking, begeleiding, productie en uitrol van diverse communicatiecampagnes of voor specifieke taken binnen de uitwerking, begeleiding, productie en uitrol van de voornoemde diverse communicatiecampagnes. Er wordt gezocht naar een communicatiepartner voor algemene campagnes en voor digitale campagnes alsook naar een partner gespecialiseerd in videoproductie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 795 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Communicatiepartner algemene campagnes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341400
79342000
79341000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Communicatiepartner voor het uitwerken van algemene campagnes.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Strategische aanpak / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Creatie / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Tactisch meetbaar communicatieplan / Weging: 30
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het bestek

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Communicatiepartner digitale campagnes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341400
79342000
79341000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Communicatiepartner voor het uitwerken van campagnes met een digitale inslag.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Strategische aanpak / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Creatie / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Tactisch meetbaar communicatieplan / Weging: 30
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het bestek

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Communicatiepartner videoproductie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92100000
92110000
92112000
92111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Communicatiepartner voor het produceren van video's.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Strategische doelstelling / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Mate van procesopvolging / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Creatie / Weging: 40
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het bestek

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het bestek

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 12
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het bestek

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Poelaertplein 1
Brussel
1000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018