Diensten - 494172-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Nowy Sącz: Diensten voor ophalen van vuilnis

2018/S 216-494172

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14
Nowy Sącz
33-300
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Kantor
Telefoon: +48 184491060
E-mail: biuro@nova-ns.eu
Fax: +48 184421200
NUTS-code: PL218

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.malopolska.pl/nova

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.malopolska.pl/nova
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka prawa handlowego
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120

Referentienummer: NV/V/P_Z/6/2018/4294
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Odbiór, transport i odzysk łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, dla odpadów powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, z których zostaje wydzielona frakcja nadsitowa oznaczona kodem 19 12 10. Frakcja ta wymaga zastosowania procesów odzysku.

Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: 5 000 [Mg]. Zamawiający zastrzega, że tak określona ilość odpadów jest ilością orientacyjną i odbiór odpadów w ilości mniejszej, niż 5 000 [Mg] nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 120, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Odbiór, transport i odzysk łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, dla odpadów powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, z których zostaje wydzielona frakcja nadsitowa oznaczona kodem 19 12 10. Frakcja ta wymaga zastosowania procesów odzysku.

Zamówienie obejmuje okres od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 2.1.2019 r. do 30.6.2019 r., z zastrzeżeniem, że początkowy termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej. Wówczas termin realizacji rozpocznie się od dnia zawarcia umowy.

Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: 5 000 [Mg]. Zamawiający zastrzega, że tak określona ilość odpadów jest ilością orientacyjną i odbiór odpadów w ilości mniejszej, niż 5 000 [Mg] nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

2. Odbiór odpadów będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:00 a 15:00. Realizowany będzie w skali danego miesiąca na podstawie uzgodnień mailem, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru w trakcie transportu odpadu.

4. Realizację przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z:

a) ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.),

b) ustawą z dnia 27.4.2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późń. zm.).

5. Rozliczenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów za dany miesiąc odbywać się będzie po wykonaniu usługi (w terminie do 3 dni roboczych po zakończonym miesiącu), raz w miesiącu na podstawie karty przekazania odpadów do której załączone będzie zestawienie tabelaryczne na podstawie kwitów wagowych Zamawiającego.

6. Wykonawca wykaże, że dysponuje tytułem prawnym do instalacji odzysku, na której odbierane odpady od Zamawiającego zostaną poddane procesowi przetwarzania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie.

7. Wykonawca wykaże, że posiada ważne decyzje na odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 i wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10.

8. Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument aktualnego ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy zł.)

9. Załadunek prowadzony będzie przez Zamawiającego sprzętem o wysokości załadunku 3,5 m oraz 4,0 m. Wykonawca ma obowiązek dostosowania pojazdów transportowych o parametrach technicznych umożliwiających taki załadunek. Zamawiająca powiadamiać będzie telef. lub drogą email z wyprzedzeniem 2 dniowym o sposobie załadunku w zakresie wysokości w celu odbioru przez Wykonawcę odpadów odpowiednim samochodem.

10. Zamawiający dopuszcza podwykonawcę wyłącznie w części transportowej i żąda od Wykonawcy danych podwykonawcy.

Podwykonawca musi posiadać odpowiednie decyzje wymagane przy realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie transportu odpadów.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/01/2019
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający zastrzega, że początkowy termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej. Wówczas termin realizacji rozpocznie się od dnia zawarcia umowy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, dotyczące:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10,

— posiada decyzję zezwalającą przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 w procesie odzysku w ilości co najmniej równej wielkości zamówienia

II. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

III. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

IV. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt I winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie. Warunki określone w pkt. II i III winien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

V. W zakresie spełnienia określonych warunków ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów o których mowa w SIWZ.

VI. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach na podstawie przedłożonych dokumentów.

VII. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych w ustawie i specyfikacji w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające:

1) komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszą specyfikacją;

2) wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

VIII. Zamawiający wzywa wykonawców w razie zaistnienia przesłanek ustawowych do złożenia określonych oświadczeń lub dokumentów, a także może zażądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub dokumentów.

IX. Do oferty w celu wstępnego wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

Jednolity europejski dokument zamówienia

1. Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w formie jednolitego dokumentu zamówienia – JEDZ (art. 25a ust.1 w związku z ust. 2 ustawy Pzp).

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia (wobec tych podmiotów) oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu złoży także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieści informacje o tych podmiotach w JEDZ (art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp).

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez wykonawcę, że jest on:

— ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN.

Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu aktualnego ubezpieczenia.

Wymagania dotyczące złożenia oferty:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc lub .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf).

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

5. Dokumenty składane wraz z ofertą.

1) Wykonawca winien złożyć:

a) Formularz ofertowy – (zał. nr 1 do SIWZ),

b) Oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ),

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dla każdego z tych podmiotów (art. 25a ust. 3 pkt 1),

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6),

e) W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych - oryginał tego dokumentu w postaci elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego),

f) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

g) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez ustanowionego pełnomocnika.

Eventuele minimumeisen:

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale XIII ppkt 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: biuro@nova-ns.eu

3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawach niniejszego postępowania jest p. Monika Jarończyk (w zakresie formalnym) tel. 18 442 12 00 i p. Katarzyna Kantor (w zakresie merytorycznym) tel. 18 449 10 60.

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub e-mail (nie dotyczy składnia ofert).

9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że spełnia łącznie następujące warunki:

a) Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku wymaga wykazania usługi lub usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych lub wykonywanych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości nie mniejszej, niż 500 000,00 PLN netto (pięćset tysięcy złotych) łącznie, z podaniem ich wartości, daty wykonania (należy podać od miesiąca i roku - do miesiąca i roku) miejsca wykonania oraz adres Zamawiającego z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie – zał. nr 3 do SIWZ.

Dowodami, o których wyżej mowa są:

a) poświadczenie należytego wykonania usługi, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert

b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a).

2. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w trakcie wykonywania zamówienia będzie dysponował:

a) Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku wymaga wykazania dysponowania tytułem prawnym do instalacji odzysku – z podaniem miejsca lokalizacji, na której będzie prowadzony proces odzysku odbieranych odpadów od Zamawiającego.

Dowodem, o którym mowa wyżej będzie dokument potwierdzający prawo dysponowania instalacją w okresie wykonywania niniejszego zamówienia.

b) oświadczenia o zagospodarowaniu odpadów.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego – zał. nr 4 do SIWZ.

3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych we wzorze klauzul.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy (w tym terminu) w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.

— zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

— zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych,

— w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty zadania),

— zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy.

6. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: NOVA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz, Sekretariat, POLSKA.

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywane będzie za pomocą klucza prywatnego.

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

II kwartał 2019

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 7 500,00 PLN.

II. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

III. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawił:

a) dokument potwierdzający uprawnienia osoby do podpisania umowy oraz listę osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy,

b) umowę regulującą współpracę wykonawców w przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami w przypadku, jeżeli w realizacji zamówienia będą uczestniczyć inne podmioty (podwykonawcy),

d) w przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawcę (transport odpadów), podmiot odbierający odpady od Zamawiającego musi wykazać się:

— decyzjami wymaganymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie transportu odpadów tj. wpisem do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10.

IV. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego

Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 i ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. KRS lub CEIDG

Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

a) Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21

V. Ze względu na limit znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia, wymagania dotyczące złożenia i sposobu komunikacji, Zamawiający umieścił w Sekcji III pkt. 1.2) ogłoszenie o zamówieniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom a także innym osobom których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki odwoławcze, na zasadach zawartych w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018