Diensten - 494173-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Craiova: Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur

2018/S 216-494173

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
S.C. Salubritate Craiova
Romania
Str. Brestei nr. 129A
Craiova
200177
Roemenië
Contactpersoon: Mihaela Lupu
Telefoon: +40 251414660
E-mail: salub_craiova@yahoo.com
Fax: +40 372003629
NUTS-code: RO411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.salubritate-craiova.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Societate comercială
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Salubrizarea localității

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de închiriere vehicule industriale și camioane cu șofer — 5 loturi, care să presteze activități specific de deszăpezire în perioada de iarnă 2018–2019, reluare procedură

Referentienummer: 27969145/2018/11
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60182000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Se vor incheia acorduri-cadru cu mai multe contracte subsecvente pentru 5 loturi de vehicule, valori minime si maxime estimate ale acordurilor-cadru:

— Lotul 1 — vehicule multifunctionale de gospodarie comunala cu putere minim 105 CP, echipat cu minim lama si sistem de imprastiat material antiderapant min. 1 bucata 77 096 RON si max. 2 bucati 154 192 RON,

— Lotul 2 — vehicule cu capacitatea ≥ 16 tone cu 2–4 axe motrice, echipate cu lama si sistem de imprastiat material antiderapant cu capacitatea de 2–3,5 m3 min. 1 bucata 90 312 RON si max. 2 bucati 180 624 RON,

— Lotul 3 — vehicule cu capacitatea ≥ 16 tone cu 2–4 axe motrice, echipate cu lama si sistem de imprastiat material antiderapant cu capacitatea de 4–6 m3 min. 5 bucati 451 560 RON si max. 6 bucati 541 872 RON,

— Lotul 4 — vehicule cu capacitatea ≥ 16 tone cu 2–4 axe motrice, echipate cu lama si sistem de imprastiat material antiderapant cu capacitatea de 7–9 m3 min. 4 bucati 361 248 RON si max. 5 bucati 451 560 RON,

— Lotul [...], detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 5
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul 2 — vehicule cu capacitatea ≥ 16 tone cu 2–4 axe motrice, cu lamă și sistem de împrăștiat material antiderapant cu capacitatea de 2–3,5 m3 min. 1 și max. 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000
60181000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arterele de circulatie din municipiul Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotul 2 — vehicule cu capacitatea ≥ 16 tone cu 2–4 axe motrice, echipate cu lama si sistem de imprastiat material antiderapant cu capacitatea de 2–3,5 m3pentru activitatea de deszapezire un număr de 360 ore de actionare (160 ore ce vor fi platite cu tarif de actionare cu amortisment, 200 ore de actionare cu tarif actionare fara amortisment) si 456 ore de asteptare prestate de minim 1 bucata si un număr de maxim 720 ore de actionare (320 ore ce vor fi platite cu tarif de actionare cu amortisment, 400 ore de actionare cu tarif actionare fara amortisment) si 912 ore de asteptare prestate de maxim 2 bucati.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Se refera la perioada de prezentare a utilajelor in punctele de lucru indicate de autoritatea contractanta care va fi de minim 30 minute si maxim 120 minute de la solicitare. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul 3 — vehicule cu capacitatea ≥ 16 tone cu 2–4 axe motrice, cu lamă și sistem de împrăștiat material antiderapant cu capacitatea de 4–6 m3 min. 5 bucăți și max. 6 bucăți

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000
60181000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arterele de circulatie din municipiul Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotul 3 — vehicule cu capacitatea ≥ 16 tone cu 2–4 axe motrice, echipate cu lama si sistem de imprastiat material antiderapant cu capacitatea de 4–6 m3 pentru activitatea de deszapezire un număr de 1 800 ore de actionare (800 ore ce vor fi platite cu tarif de actionare cu amortisment, 1 000 ore de actionare cu tarif actionare fara amortisment) si 2 280 ore de asteptare prestate de minim 5 bucati si un număr de maxim 2 160 ore de actionare (960 ore ce vor fi platite cu tarif de actionare cu amortisment, 1 200 ore de actionare cu tarif actionare fara amortisment) si 2 736 ore de asteptare prestate de maxim 6 bucati.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Se refera la perioada de prezentare a utilajelor in punctele de lucru indicate de autoritatea contractanta care va fi de minim 30 minute si maxim 120 minute de la solicitare. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul 1 — vehicule multifuncționale de gospodărie comunală cu putere minim 105 CP minim 1 și maxim 2 bucăți

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000
60181000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arterele de circulatie din municipiul Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotul 1 — vehicule multifunctionale de gospodarie comunala cu putere minim 105 CP, echipat cu minim lama si sistem de imprastiat material antiderapant pentru activitatea de deszapezire un număr de 360 ore de actionare (160 ore ce vor fi platite cu tarif de actionare cu amortisment, 200 ore de actionare cu tarif actionare fără amortisment) si 456 ore de asteptare prestate de minim 1 bucata si un număr de 720 ore de actionare (320 ore ce vor fi platite cu tarif de actionare cu amortisment, 400 ore de actionare cu tarif actionare fără amortisment) si 912 ore de asteptare prestate de maxim 2 bucati.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Se refera la perioada de prezentare a utilajelor in punctele de lucru indicate de autoritatea contractanta care va fi de minim 30 minute si maxim 120 minute de la solicitare. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul 5 — încărcătoare cu cupă și/sau lamă pentru activitatea de deszăpezire, minim 16 și maxim 17 bucăți

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000
60181000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arterele de circulatie din municipiul Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotul 5 — incarcatoare cu cupa si/sau lama pentru activitatea de deszapezire un număr de 5 760 ore de actionare (2 560 ore ce vor fi platite cu tarif de actionare cu amortisment, 3 200 ore de actionare cu tarif actionare fara amortisment) si 7 296 ore de asteptare prestate de minim 16 bucati si un număr de 6 120 ore de actionare (2 720 ore ce vor fi platite cu tarif de actionare cu amortisment, 4 300 ore de actionare cu tarif actionare fara amortisment) si 7 752 ore de asteptare prestate de maxim 17 bucati.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Se refera la perioada de prezentare a utilajelor in punctele de lucru indicate de autoritatea contractanta care va fi de minim 30 minute si maxim 120 minute de la solicitare. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul 4 — vehicule capacitatea ≥ 16 tone, 2–4 axe motrice, cu lamă și sistem împrăștiat material antiderapant cu capacitatea de 7–9 m3 min. 4 și max. 5 bucăți

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000
60181000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arterele de circulatie din municipiul Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotul 4 — vehicule cu capacitatea ≥ 16 tone cu 2–4 axe motrice, echipate cu lama si sistem de imprastiat material antiderapant cu capacitatea de 7–9 m3 pentru activitatea de deszapezire un număr de 1 440 ore de actionare (640 ore ce vor fi platite cu tarif de actionare cu amortisment, 800 ore de actionare cu tarif actionare fara amortisment) si 1 824 ore de asteptare prestate de minim 4 bucati si un număr de maxim 1 800 ore de actionare (800 ore ce vor fi platite cu tarif de actionare cu amortisment, 1 000 ore de actionare cu tarif actionare fara amortisment) si 2 280 ore de asteptare prestate de maxim 5 bucati.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Se refera la perioada de prezentare a utilajelor in punctele de lucru indicate de autoritatea contractanta care va fi de minim 30 minute si maxim 120 minute de la solicitare. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Pentru lotul/loturile la care participa, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE pentru fiecare lot in parte de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Aceste documente pot fi:

— certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE pentru fiecare lot pentru care se depune oferta de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor.

Pentru fiecare lot in parte, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta o declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice. Formularul stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului si se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator. Declaratia referitoare la art. 60 se va prezenta de catre fiecare ofertant, asociat/subcontractant/tert sustinator, odata cu DUAE pe fiecare lot.

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:

— Butari Mihai Vlad — administrator,

— Gingioveanu Doina — director economic,

— Ruiu Alin Constantin — director comercial,

— Dobre-Mazilu Viorel-Dragos — director tehnic,

— Duta Lavinia Margareta — responsabil viza CFP,

— Matei Maria — Birou contabilitate,

— Cercel Daniela — Birou contabilitate,

— Badin Florin Laurentiu — Compartiment tehnic,

— Paun Andrei — Compartiment tehnic,

— Florea Ovidel — responsabil salubrizare stradala,

— Marin Marius Daniel — salubrizare stradala,

— Baltaretu Larisa Mihaela — Compartiment juridic,

— Pauna Mihaela — Compartiment juridic,

— Lupu Mihaela — expert achizitii publice,

— Saizu Mihai Sorin — expert achizitii publice.

Nota.

1) Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa DUAE https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la [...], detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare, imputernicitii legali ai ofertantilor si dupa caz persoane responsabile ANAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor:

— comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea „Intrebari”),

— operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea unor elemente din documentele depuse in oferta nu si completarea cu documente/informatii care lipsesc din oferta.

Durata acordului-cadru: 4 luni.

In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, efectuata de un traducator autorizat.

În cazul în care se constata ca doua sau mai multe oferte depuse au acelasi punctaj, oferta declarata câstigatoare va fi oferta cu cel mai mic pret.

Pentru fiecare lot in parte, in cazul in care se vor afla pe primul loc doua oferte cu acelasi pret, departajarea se va face prin solicitarea de depunere a unor noi oferte de pret prin intermediul SEAP ca raspuns la o solicitare din partea autoritatii contractante.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016, actualizata — 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Compartimentul Juridic din cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
Str. Brestei nr. 129A
Craiova
200177
Roemenië
Telefoon: +40 251414660
E-mail: salub_craiova@yahoo.com
Fax: +40 372003629

Internetadres: www.salubritate-craiova.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018