Diensten - 494176-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Härnösand: Advies inzake milieutechniek

2018/S 216-494176

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Region Västernorrland
232100-0206
Storgatan 1
Härnösand
871 85
Zweden
Contactpersoon: Maria Engström
E-mail: maria.engstrom@rvn.se
NUTS-code: SE321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rvn.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afatlmnhcc&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afatlmnhcc&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling

Referentienummer: 18RS9745
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71313000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Region Västernorrland upphandlar konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling.

Enheterna Miljö och Hållbarhet samt Kollektivtrafik och Infrastruktur avser upphandla ett ramavtal med konsulter som kan avropas för insatser inom enheternas respektive sakområden. Tjänsterna fokuseras till uppdrag inom utredning, processtöd samt utvärdering/följeforskning.

Anbud kan lämnas på verksamhetsområde 1 Miljö och Hållbarhet och/eller på område 2 Kollektivtrafik och infrastruktur.

Upphandlingsföremål

Region Västernorrland upphandlar konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling enligt beskrivning i Kravspecifikation och Mall för upphandlingskontrakt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71241000
71300000
71310000
71311000
71311300
71313400
90700000
90710000
90712000
90713000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE321
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Region Västernorrland upphandlar konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling.

Enheterna Miljö och Hållbarhet samt Kollektivtrafik och Infrastruktur avser upphandla ett ramavtal med konsulter som kan avropas för insatser inom enheternas respektive sakområden. Tjänsterna fokuseras till uppdrag inom utredning, processtöd samt utvärdering/följeforskning.

Anbud kan lämnas på verksamhetsområde 1 Miljö och Hållbarhet och/eller på område 2 Kollektivtrafik och infrastruktur.

Upphandlingsföremål

Region Västernorrland upphandlar konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling enligt beskrivning i Kravspecifikation och Mall för upphandlingskontrakt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2019
Einde: 31/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Härnösand
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018