Diensten - 494188-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Razgrad: Reiniging van gebouwen

2018/S 216-494188

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Upravitelyat na NOI chrez direktora na TP na NOI — Razgrad
1210825210139
bul. „Beli Lom“ No. 40
Razgrad
7200
Bulgarije
Contactpersoon: Teodora Andreeva, Krasimira Petrova
Telefoon: +359 084614415/ +359 084614485
E-mail: Razgrad@nssi.bg
Fax: +359 084614440
NUTS-code: BG324

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.noi.bg

Adres van het kopersprofiel: https://tenders-public.nssi.bg/tp/raz/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fraz%2F2014%2F16-2018-1015-16-125

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tenders-public.nssi.bg/tp/raz/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fraz%2F2014%2F16-2018-1015-16-125
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: управлява държавното обществено осигуряване

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ — Разград и прилежащи площи

Referentienummer: 16-2018-1015-16-125
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Изпълнението на поръчката включва комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ — Разград и филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих.

Място на изпълнение на поръчката: административна сграда на ТП на НОИ — Разград, бул. „Бели Лом“ № 40 и филиалите в град Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 9 и град Исперих, ул. „Дунав“ № 2.

Организацията на почистването, средствата и местата за почистване подробно са описани в техническата спецификация за изпълнение на поръчката.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 28 340.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Разград — бул. „Бели Лом“ № 40, гр. Исперих — ул. „Дунав“ № 2 и гр. Кубрат — ул. „Княз Борис I“ № 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Брой и местонахождение на помещенията, които подлежат на почистване:

І-ви етаж:

— работни помещения — 6 броя,

— архив „Краткосрочни плащания“,

— коридори и фоайета,

— санитарни възли,

— помещение за охрана,

— прозорци,

— асансьорна кабина.

ІІ-ри етаж:

— работни помещения — 8 броя,

— сървърно помещение,

— пенсионен архив,

— санитарни възли,

— коридор и стълбища,

— прозорци.

ІІІ-ти етаж:

— работни помещения — 10 броя,

— стая за отдих,

— санитарни възли,

— коридор и стълбища,

— прозорци.

ІV-ти етаж:

— работни помещения — 7 броя,

— многофункционална зала,

— санитарни възли,

— коридор и стълбища,

— прозорци.

Сутерен под І-ви етаж — обща площ 125 кв. м:

— архив „Пенсии“,

— архив сектор „КР на ДОО“,

— архив отдел „Административен“,

— складови помещения — 2 броя,

— абонатна станция,

— санитарни помещения,

— машинно отделение.

Помещения в южен вход — обща площ 57 кв. м:

— работно помещение,

— санитарни възли.

Сутерен южен вход — обща площ 236 кв. м:

— архивохранилище,

— коридори и стълби.

Филиал, гр. Кубрат:

— работни помещения — 7 броя,

— стая за персонала (офис),

— санитарни възли — 2 броя,

— коридор и фоайета,

— прозорци,

— архивни помещения — 2 броя.

Филиал, гр. Исперих:

— работни помещения — 5 броя,

— стая за персонала (офис),

— санитарен възел,

— коридори,

— прозорци,

— архивно помещение.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 340.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Участникът, избран за изпълнител на поръчката, представя гаранция за изпълнение, която е в размер на 5 % от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка без ДДС, под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на ТП на НОИ — Разград, безусловна банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Не се изисква.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изисква.

Eventuele minimumeisen:

Не се изискват.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участниците следва да са изпълнили минимум 2 услуги, които са с идентичен или сходен предмет на настоящата обществена поръчка, извършвани от участника за последните 3 години преди датата на подаване на офертата.

Списъкът се попълва по приложения към документацията за обществена поръчка образец — ЕЕДОП (част IV, буква В, т. 1б).

Доказателствата следва да бъдат издадени от получателя или от друг компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. В случай че доказателствата не са включени в публичен регистър или не са публично достъпни, към попълнения ЕЕДОП участниците представят съответното доказателство под формата заверени копия на документи, доказващи извършваните услуги по договорите от списъка.

Eventuele minimumeisen:

1. Участниците следва да са изпълнили минимум 2 услуги, които са с идентичен или сходен предмет на настоящата обществена поръчка, извършвани от участника за последните 3 години преди датата на подаване на офертата.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Условията, при които ще се реализира обществената поръчка, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договора за възлагане на същата, които са представени в документацията за обществена поръчка. Описанието на предмета на поръчката, финансовите условия и условията за сключване на договор са определени в документацията на обществената поръчка.

Източник на финансиране е бюджетът на НОИ. Преди сключване на договора определеният за изпълнител на поръчката следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Административна сграда на ТП на НОИ — Разград, гр. Разград, бул. Бели Лом № 40, ет. 4, зала № 406

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура участник, който:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. за когото е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. за който е установено, че:

— е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор,

— не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.7. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

1.8. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или др. подобни санкции, когато неизпълнението засяга 50 % от стойността на договора.

2. Възложителят отстранява от участие участник, който е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, изчерпателно посочени в чл. 40 ППЗОП.

Забележка: Участник, за когото е налице някое/някои от основанията за отстраняване по т. 1 и т. 2, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

3. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

4. Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

5. Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на изискванията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата, участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018