Diensten - 494192-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Montmorency: Vakantiehuizen

2018/S 216-494192

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Montmorency
2 avenue Foch — BP 70101
Montmorency Cedex
95162
Frankrijk
Contactpersoon: Service Commande Publique
Telefoon: +33 139349847
E-mail: marchespublics@ville-montmorency.fr
NUTS-code: FR108

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-montmorency.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.maximilien.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.maximilien.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.maximilien.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organisation de classes d'environnement pour enfants et de séjours pour enfants, préadolescents et adolescents

Referentienummer: 18ED06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55242000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La consultation concerne l'organisation de classes d'environnement pour enfants et de séjours pour enfants, préadolescents et adolescents.

Les prestations sont réparties en 4 lot(s):

— lot 1: classes d'environnement pour enfants de 6 à 11 ans,

— lot 2: séjours pour enfants de 6 à 11 ans,

— lot 3: séjours pour préadolescents et adolescents de 11 à 14 ans,

— lot 4: séjours pour adolescents de 15 à 17 ans.

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'1 an à compter de sa notification.

Il est reconduit tacitement jusqu'à son terme.

Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3.

La durée de chaque période de reconduction est d'1 an.

La durée maximale de l'accord-cadre, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 392 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Classes d'environnement pour enfants de 6 à 11 ans

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55242000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Seuil minimum annuel: 50 000 EUR HT.

Pas de seuil maximum.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est d'1 an.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Séjours pour enfants de 6 à 11 ans

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55242000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Seuil minimum annuel: 8 000 EUR HT.

Pas de seuil maximum.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est d'1 an.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Séjours pour préadolescents et adolescents de 11 à 14 ans

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55242000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Seuil minimum annuel: 15 000 EUR HT.

Pas de seuil maximum.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est d'1 an.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Séjours pour adolescents de 15 à 17 ans

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55242000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Seuil minimum annuel: 25 000 EUR HT.

Pas de seuil maximum.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est d'1 an.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Dans le cadre de la réforme de la dématérialisation du 1.10.2018, seuls les plis transmis sous format dématérialisé, via le profil acheteur de la ville «Maximilien», seront acceptés. Tout pli papier sera refusé.

L'offre des candidats devra comprendre, pour chaque lot auquel ils postulent, les documents suivants (Cf. Détail dans le règlement de consultation):

— l'acte d'engagement,

— la ou les commandes types (en fonction du lot),

— le cadre de réponse — annexe au CCTP.

L'absence et/ou l'incomplétude de l'une ou plusieurs des pièces précitées pourra avoir pour effet de rendre l'offre irrégulière conformément à l'article 59 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 boulevard de l'Hautil
Cergy-Pontoise Cedex
95027
Frankrijk
Telefoon: +33 130173400
E-mail: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Fax: +33 130173459

Internetadres: http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat),

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018