Diensten - 494194-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

2018/S 216-494194

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Löf Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
516401-8557
Box 17830
Stockholm
118 94
Zweden
Contactpersoon: Job Paulsson
Telefoon: +46 0855101171
E-mail: job.paulsson@lof.se
NUTS-code: SE110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/91003617.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/91003617.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/91003617.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ömsesidigt försäkringsbolag
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Extern revision

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) inbjuder er att lämna anbud på upphandlingen Extern revision.

Upphandlingen avser årlig granskning av Löf som ska utgöra huvudsakligt underlag för de externa revisorernas ansvarsprövning. För år 2019 kommer LÖF att fakturera en premie om 1 375 MSEK. Bolagets balansomslutning är ca 12 000 MSEK. Uppdraget preciseras närmare i kravspecifikation, bilaga 2.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79210000
79212000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingens totala värde uppskattas till cirka 2 500 000 SEK. Omfattningen antas vara 390 timmar per år. Uppgiften ska ses som en upplysning eftersom LÖF inte garanterar en specifik volym.

Observera att förfrågningsunderlaget inte ska begäras ut hos Löf. För att ta del av förfrågningsunderlaget klickar du på "Anmäl intresse" i Mercells databas. Fyll sedan i kontaktuppgifter så skickas ett lösenord till dig. Med lösenordet kan du sedan gå in i förfrågningsunderlaget och lägga anbud direkt på webben. Klicka på "Jag vill lämna anbud" för fullständig dokumentation.

Vid frågor vänligen kontakta Mercells support på telefonnummer: 031-360 60 00

Om du befinner dig i annan annonsdatabas, vänligen följ länken:

https://permalink.mercell.com/91003617.aspx

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/05/2019
Einde: 15/05/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Stockholm
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018