Diensten - 494207-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Cambridge: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2018/S 216-494207

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
Estate Management, Greenwich House, Madingley Road
Cambridge
CB3 0TX
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Elena Johnston
E-mail: EMMaintenanceContracts@admin.cam.ac.uk
NUTS-code: UKH

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/universityofcambridge/

Adres van het kopersprofiel: www.cam.ac.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://in-tendhost.co.uk/universityofcambridge/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://in-tendhost.co.uk/universityofcambridge/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Higher Education
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Higher Education

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Planned Preventative Maintenance and Reactive Maintenance of Building Fabric at the University of Cambridge

Referentienummer: EM-EF-009/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The University of Cambridge is seeking to appoint a Contractor who will provide a single point of responsibility for:

(i) planned preventative maintenance services including:

— gutter clearance,

— roller shutter doors servicing and maintenance,

— fall arrest/mansafe fall protection systems inspections and testing,

— drainage works,

— lightening protection testing and maintenance,

— moveable walling systems maintenance.

(ii) reactive maintenance services to building fabric including:

— general building repair works including carpentry and joinery works, brickwork, plastering, painting and decorating (internal and external), glazing, roofing works and ground works,

— passive fire protection works, including repairs and alterations to existing doors,

— works associated with general upkeep of the buildings,

— works associated with making buildings safe and secure,

— general building works in connection with the works carried out by other contractors,

— 24/7 emergency call-out.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cambridge and nearby locations

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The University of Cambridge is seeking to appoint a Contractor who will provide a single point of responsibility for:

(i) planned preventative maintenance services including:

— gutter clearance,

— roller shutter doors servicing and maintenance,

— fall arrest/mansafe fall protection systems inspections and testing,

— drainage works,

— lightening protection testing and maintenance,

— moveable walling systems maintenance.

(ii) reactive maintenance services to building fabric including:

— general building repair works including carpentry and joinery works, brickwork, plastering, painting and decorating (internal and external), glazing, roofing works and ground works,

— passive fire protection works, including repairs and alterations to existing doors,

— works associated with general upkeep of the buildings,

— works associated with making buildings safe and secure,

— general building works in connection with the works carried out by other contractors,

— 24/7 emergency call-out.

In a range of the Employer’s 361 operational and non-operational buildings, covering approximately 644 272 m2 of gross internal area, comprising laboratories, teaching spaces, offices, workshops, residential, agricultural, museums and libraries.

The envisaged contract duration is three (3) years with an option to extend for further twelve (12) months.

The attention of the Applicant is drawn to the fact that this contract is being tendered as Lot 2 in a combined tender as follows:

Lot 1: Building fabric minor works framework;

Lot 2: Planned preventative maintenance and reactive maintenance of building fabric contract.

Lot 1 is the subject of a separate OJEU Notice published simultaneously with this OJEU Notice.

The PQQ has been structured to provide the Applicants with as much information as is available at this stage of the procurement, however should you have any queries about this procurement or how it will be conducted, please direct these queries as described at the end of paragraph VI.3) below.

The Applicants are permitted to apply to be pre-qualified to be invited to tender for more than one lot provided the applicants can demonstrate that they have sufficient resources, technical capability and financial capacity to successfully deliver more than one lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

One optional renewal for a further 12 month period.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 5
Maximumaantal: 7
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Following the pre-qualification stage, 5-7 successful applicants will be invited to participate in the next stage, tender.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This procurement is being conducted under the Public Contracts Regulations 2015 (Directive 2014/24/EU) (“PCR 2015”), however, the University of Cambridge is not a public body within the meaning of the PCR 2015 and is not subject to the PCR 2015. Where the University of Cambridge advertises contracts in the OJEU, it does so on a voluntary basis and has no obligation to comply with the PCR 2015.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Details are included in the PQQ. The suppliers wishing to express interest in participating in this procurement must be registered in In-Tend, a web based tendering system, https://in-tendhost.co.uk/universityofcambridge/

Once registered, the supplier will be able to express their interest in this procurement via In-Tend and download the pre-qualification questionnaire as appropriate.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 18/03/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

4 years time

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

This procurement is being conducted under the Public Contracts Regulations 2015 (Directive 2014/24/EU) (“PCR 2015”), however, the University of Cambridge is not a public body within the meaning of the PCR 2015 and is not subject to the PCR 2015. Where the University of Cambridge advertises contracts in the OJEU, it does so on a voluntary basis and has no obligation to comply with the PCR 2015. The University of Cambridge therefore reserves the right to modify or depart from the procedures prescribed in the PCR 2015 as the University of Cambridge considers necessary. The full specification is still being prepared and will be available by the Invitation to Tender stage. The outline of scope of services is included in II.2.1) above and in the pre-qualification questionnaire. Should the Applicant require any further information or have any queries, the Applicant should direct these queries as described at the end of this paragraph VI.3). The Invitation to Tender is also still being prepared and is not available at this stage.

In this procurement the University of Cambridge is following the restricted procedure and conducting a 2-stage procurement process of which the pre-qualification will be the first stage. Following the completion of the selection process, the pre-qualified suppliers will be invited to tender.

NEC3 Term Service Contract will be the form of contract used for the contract between the University of Cambridge and the Contractor, should any contract be awarded as a result of this procurement.

The contract will be awarded for a period of three (3) years with an option to extend for a further twelve (12) month period. The planned start date of the contract is mid-August 2019. The approximate annual value of the contract is estimated to be between 1 500 000 GBP and 1 600 000 GBP excluding VAT.

The suppliers wishing to express interest in participating in this procurement must be registered in In-Tend, a web based tendering system, https://in-tendhost.co.uk/universityofcambridge/. Once registered, the supplier will be able to express their interest in this procurement via In-Tend and download the pre-qualification questionnaire as appropriate.

The attention of the Applicant is drawn to the fact that this contract is being tendered as Lot 2 in a combined tender for the following:

Lot 1: Building fabric minor works framework;

Lot 2: Planned preventative maintenance and reactive maintenance of building fabric contract.

Lot 1 is the subject of a separate OJEU Notice issued simultaneously with this OJEU Notice.

The PQQ has been structured to provide the Applicants with as much information as is available at this stage of the procurement, however should you have any queries about this procurement or how it will be conducted, please direct these queries as described at the end of this paragraph VI.3).

The Applicants are permitted to apply to be pre-qualified to be invited to tender for more than one lot provided the Applicants can demonstrate that they has sufficient resources, technical capability and financial capacity to successfully deliver more than one lot.

Important:

It is not possible to participate in this procurement without registering in In-Tend. The registration takes only a few minutes and is free. To register, please go to https://in-endhost.co.uk/universityofcambridge

The suppliers that register their interest in this procurement in In-Tend, will be able to download the pre-qualification questionnaire relating to this procurement. The pre-qualification questionnaire provides further detail about this procurement, the process that the University of Cambridge will be following in this procurement, key information about the contract, selection criteria that the University of Cambridge will use to evaluate the suppliers’ submissions with a view of identifying the suppliers who are qualified to progress to the next stage of this procurement, tender.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
N/A
N/A
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018