Diensten - 494209-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nanterre: Chequeformulieren

2018/S 216-494209

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Conseil départemental des Hauts-de-Seine
57 rue des Longues Raies
Nanterre
92000
Frankrijk
Contactpersoon: Bastien Rivollier (PCPL/DCP/SASASI)
Telefoon: +33 176688137
E-mail: brivollier@hauts-de-seine.fr
Fax: +33 147294070
NUTS-code: FR105

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hauts-de-seine.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=315619&orgAcronyme=f4g
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Paiement de l'allocation «Bébédom» sous forme de Chèques emploi service universel (CESU) préfinancés et dématérialisés

Referentienummer: 2018_818
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22440000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Paiement de l'allocation «Bébédom» sous forme de Chèques emploi service universel (CESU) préfinancés et dématérialisés.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 823 596.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22440000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hauts-de-Seine

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Paiement de l'allocation «Bébédom» sous forme de Chèques emploi service universel (CESU) préfinancés et dématérialisés.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1: qualité de la prestation d'accompagnement / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2: modalités de commande / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3: sécurisation des données / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.4: fonctionnalités de la plate-forme bénéficiaire / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.5: modalités de remboursement des chèques périmés et/ou non utilisés / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.6: suivi statistiques et bilans annuels pouvant être transmis à la Collectivité / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.7: qualité de la plateforme téléphonique / Weging: 5
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 823 596.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent marché est conclu pour une durée initiale d'1 an à compter de sa notification au titulaire. Il peut être reconduit une fois, de manière expresse, pour une période d'1 an. Ainsi, la durée totale du marché ne peut excéder 2 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

a) les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Garanties et capacités techniques, financières et professionnelles

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Les renseignements demandés au titre de l'article 44 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Article 3 et 4 du CCAP + CCTP.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Hôtel du Département — Nanterre

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Ouverture au moyen d'une clé électronique par Bastien Rivollier

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Novembre/décembre 2020

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de l'Hautil
Cergy-Pontoise
95000
Frankrijk

Internetadres: http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
5 rue Leblanc
Paris Cedex
75911
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de l'Hautil
Cergy-Pontoise
95000
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018