Diensten - 494211-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Scunthorpe: Leggen van computerkabels

2018/S 216-494211

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
North Lincolnshire Council
Civic Centre, Ashby Road
Scunthorpe
DN16 1AB
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: All communication through https://www.yortender.co.uk
E-mail: procurement@northlincs.gov.uk
NUTS-code: UKE13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.northlincs.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.northlincs.gov.uk/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.yortender.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework for the Supply and Installation of Network Cabling and Associated Hardware

Referentienummer: DN355750
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314320
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

North Lincolnshire Council is procuring a Framework Agreement for the supply and installation of network cabling and associated hardware.

The Framework Agreement will also be accessed by North East Lincolnshire Council.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 343 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000
72254000
32421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE13
Voornaamste plaats van uitvoering:

North Lincolnshire and North East Lincolnshire Councils

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

North Lincolnshire Council (the Authority) is inviting tenders for a sole Provider Framework Agreement for the supply and installation of network cabling and associated hardware. The Provider must supply the necessary hardware required to complete each call off placed by the Authority under the Framework Agreement.

The Provider must be able to undertake:

— installation of voice and data cabling within occupied offices and buildings,

— installation of voice and data cabling within unoccupied or part built buildings,

— installation of data cabinets and patch panels as required,

— installation of containment systems as specified by the Authority,

— moves, adds, changes and repairs as required,

— installation of wireless access points,

— installation of audio visual equipment (interactive white boards, TV’s).

The Provider will be responsible for all aspects of the work for which it has been appointed during a project and in particular covering the following areas:

— project design and route planning,

— installation arrangements with the Authority including completion dates and time scales,

— site access (to be arranged with the Authority),

— agreement of materials with the Authority,

— ordering and delivery of materials,

— update site records and plans and patching documentation,

— carry out risk assessments and issue method statements indicating what will take place, as required,

— survey of site to ascertain if furniture, floor coverings or ceiling tiles require moving and make the necessary arrangements,

— arrange installations of containment if necessary,

— arrange the necessary manpower to complete the work within agreed time scales,

— attend project meetings with the Authority as required,

— remove old and redundant cables as necessary or as directed (dependent on existing décor),

— complete all voice termination (Jumpering) as directed by the Authority,

— test and label all outlets and patch panels as required (including frames, cables, etc...),

— provide completed/signed acceptance certificate,

— ensure the authority’s and their own safety policies are adhered to,

— leave the site in an appropriate clean and tidy condition,

— ensure protective covers are used as required.

North East Lincolnshire Council will also be accessing the Framework Agreement.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Compliance requirement / Weging: Pass/Fail
Kwaliteitscriterium - Naam: Process / Weging: 7 %
Kwaliteitscriterium - Naam: New property commissions / Weging: 8 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Risk assessments and method statements / Weging: 7 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Testing / Weging: 8 %
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 70 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 343 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

There is a possibility for 2 x 12 month extension periods.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated value identified in II.2.6) is based on historic spend by both councils over the previous 4 years.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Six months from the end of the contract.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Lotting the requirement per Council, so each has its own contract, was considered, however North Lincolnshire Council and North East Lincolnshire Council share ICT Services, and having one contract per Council is not considered to be efficient in terms of contract management or in terms of sharing operations.

All documents are only available via www.yortender.co.uk and will not be provided by any other means.

The estimated value identified in II.1.15) and II.2.6) is based on historic spend by both councils over the previous 4 years.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
North Lincolnshire Council
Legal Services, Civic Centre, Ashby Road
Scunthorpe
DN16 1AB
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: https://www.northlincs.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
North Lincolnshire Council
Civic Centre, Ashby Road
Scunthorpe
DN16 1AB
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: https://www.yortender.co.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018