Diensten - 494239-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Lappeenranta: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 216-494239

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lappeenrannan kaupunki
0162193-3
Villimiehenkatu 1
Lappeenranta
53100
Finland
Contactpersoon: Julia Lindqvist
Telefoon: +358 408437331
E-mail: julia.lindqvist@lappeenranta.fi
NUTS-code: FI1C5

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lappeenranta.fi

I.1)Naam en adressen
Saimaan Tukipalvelut Oy
0162017-2
Tukkikatu 1
Lappeenranta
53900
Finland
E-mail: petri.levanen@saimaantukipalvelut.fi
NUTS-code: FI1C5

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.saimaantukipalvelut.fi

I.1)Naam en adressen
Ruokolahden kunta
0163013-5
Ruokolahti
Finland
E-mail: kirjaamo@ruokolahti.fi
NUTS-code: FI1C5

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ruokolahti.fi

I.1)Naam en adressen
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
0245512-1
Lappeenranta
Finland
Contactpersoon: Kirsi Hyvönen
E-mail: lappeenranta.taloustoimisto@evl.fi
NUTS-code: FI1C5

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lappeenrannanseurakunnat.fi/

I.1)Naam en adressen
Parikkalan kunta
1913642-6
Parikkala
Finland
Contactpersoon: Jaana Pitkänen
E-mail: kunta@parikkala.fi
NUTS-code: FI1C5

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.parikkala.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=201734&tpk=3587b8e6-f969-4b0a-b111-431443123be8
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ruokapalvelujen tuotannonohjausjärjestelmä

Referentienummer: C33/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta ruokapalvelujen tuotannonohjausjärjestelmän hankinnasta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnalla haetaan palveluntuottajaa tarjoamaan palveluna tuotannonohjausjärjestelmä tarvittavine varusohjelmistoineen ja lisensseineen sisältäen myös järjestelmän käyttöönoton ja käyttäjien koulutuksen. Tarjousta pyydetään pilvipalveluratkaisusta Software as a Service periaatteella (SaaS), jolloin järjestelmää/ohjelmistoa ei asenneta tilaajan palvelimelle.

Hankinnassa ovat mukana Lappeenrannan kaupunkikonserni, Saimaan Tukipalvelut Oy, Ruokolahden kunta, Parikkalan kunta sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymä. Saimaan Tukipalvelut Oy on sitoutunut hankintaan (mikäli hankintaa ei keskeytetä hankintalain mukaisesti). Ruokolahden ja Parikkalan kunnilla sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on oikeus liittyä hankintaan sopimuskauden aikana.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C5
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta ruokapalvelujen tuotannonohjausjärjestelmän hankinnasta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankinnassa ovat mukana Lappeenrannan kaupunkikonserni, Saimaan Tukipalvelut Oy, Ruokolahden kunta, Parikkalan kunta sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymä. Saimaan Tukipalvelut Oy on sitoutunut hankintaan (mikäli hankintaa ei keskeytetä hankintalain mukaisesti). Ruokolahden ja Parikkalan kunnilla sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on oikeus liittyä hankintaan sopimuskauden aikana. Järjestelmän kilpailutuksessa käytetään vertailuarvona Saimaan Tukipalvelut Oy:n käyttöön tulevaa kokonaisuutta. Saimaan Tukipalvelut Oy tuottaa ja toimittaa ruokaa Lappeenrannan ja Imatran alueella päiväkoteihin, kouluihin sekä Eksoten (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) alaisiin yksiköihin em. alueilla. Hoivasektorin toiminta käsittää akuutti- ja pitkäaikaishoidon, kotihoidon sekä sosiaali- ja perhepalvelut. Saimaan Tukipalvelut Oy toimii ketjumaisesti siten, että mm. ruokalistat ja reseptiikka sekä hankintasopimukset laaditaan/ohjataan keskitetysti. Tuotannonohjausjärjestelmää käyttää ja ylläpitää kaksi (2) suunnittelijaa. Valmistuskeittiöitä/aluekeittiöitä on tällä hetkellä 18, mutta 1.6.2019 alkaen 15. Pääruoanvalmistusmenetelmä on cook and serve. Palvelukeittiöitä (=jakelukeittiö) on n. 90 ja sairaaloiden/hoitolaitosten osastoja n. 35. Ruokaa valmistetaan n. 20 000 annosta päivittäin.

Hankinnalla haetaan palveluntuottajaa tarjoamaan palveluna tuotannonohjausjärjestelmä tarvittavine varusohjelmistoineen ja lisensseineen sisältäen myös järjestelmän käyttöönoton ja käyttäjien koulutuksen. Tarjousta pyydetään pilvipalveluratkaisusta Software as a Service periaatteella (SaaS), jolloin järjestelmää/ohjelmistoa ei asenneta tilaajan palvelimelle. Toimittaja vastaa tarvittavan palveluresurssin tuottamisesta. Pilvipalvelun toteutuksessa käytetään Saimaan Talous ja Tieto Oy:n palveluväylää, ja toimittaja on velvollinen yhteistyöhön kyseisen toimijan kanssa. Järjestelmä tulee integroida (terveydenhuollon) Effica Lifecaren -järjestelmään ja tämän lisäksi tilaaja pidättää oikeuden hankkia lisähankintana integraation Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmään. Palvelua tulee voida käyttää laite- ja selainriippumattomasti. Toimittajan tulee tarjouksen yhteydessä selvittää, miten pilvipalvelun käytettävyys ja tietoturva on järjestetty. Hankinnan tarkemmat kriteerit on kirjattu kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit (tarjouspyynnön kohta 11). Tarvittava palvelu on kuvattu käyttätapauskuvauksessa (tarjouspyynnön kohta Muut tiedot). Tarjouspyynnössä pyydetään hankittavalle ohjelmistolle hintoja Hankinnan kriteerit -kohdan mukaisesti. Hintojen tulee pitää sisällään myös järjestelmän tukipalvelut; ohjelmisto- ja versiopäivitykset, käyttöohjeiden yms. muiden teknisten dokumenttien laadinta / ylläpito (päivitys) sekä ohjelmaongelmien ja -virheiden selvittely / korjaaminen. Käyttöönotto- ja koulutuspäivät suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä tilaajien kanssa. Koulutustilaisuuksien osallistujamäärää ei saa tarjoajan toimesta rajata. Tarjoaja vastaa tarvittavista etäasennuksista ja niiden kustannuksista. Hinnat sisältävät kaikki toiminnan aloittamisen ja ylläpitämisen kustannukset, eikä erillisia matka- tai päivärahoja yms. palveluntarjoajalle makseta.

Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuen. Tavoitteena on tehdä hankintapäätös vuoden 2018 lopussa. Järjestelmän käyttöönotto tapahtuisi näin ollen vuoden 2019 alussa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimus on voimassa neljä (4) vuotta allekirjoittamisesta ilman erillistä irtisanomisaikaa, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, kuitenkin enintään niin, että sopimuksen yhtenäinen kesto on yhteensä kymmenen (10) vuotta.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimusta voidaan jatkaa neljän (4) vuoden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Saimaan Tukipalvelut Oy ja Lappeenrannan kaupunki varaavat mahdollisuuden tilata palveluntuottajalta integraation kaupungin hankkimaan varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmään. Integraation mahdolliseen toteutukseen pyydetään sitova tuntihinta tarjouspyynnössä. Tilaaja pidättää oikeuden sopia tehtävästä integraatiosta sen jälkeen, kun Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen vastuualue on tehnyt päätöksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta. Palveluntuottajan on sitouduttava toteuttamaan integraatio yhteistyössä varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän palveluntuottajan kanssa, mikäli integraatio hankitaan lisähankintana.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 08:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018