Services - 494242-2019

21/10/2019    S203

Denmark-Copenhagen: Refuse and waste related services

2019/S 203-494242

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SMOKA I/S
National registration number: 35433430
Postal address: U-vej 7
Town: København
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Andreas Østberg Hansen
E-mail: aoh@horten.dk
Telephone: +45 52344083

Internet address(es):

Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0953c170-759f-4438-b70e-89405226e03d/homepage

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0953c170-759f-4438-b70e-89405226e03d/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0953c170-759f-4438-b70e-89405226e03d/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0953c170-759f-4438-b70e-89405226e03d/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Afhentning og behandling af olie- og vandblandinger

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ydelsen omfatter afhentning og behandling af olie-/vandblandinger fra SMOKA tank-anlæg. Olierne består af: Affald fra olieudskillere (olieaffald pumpet på SMOKAs tankanlæg med slamsuger).

Spildolierne er indsamlet hos SMOKAs kunder fortrinsvist bestående af autoværksteder og industrivirksomheder samt vognmænd og slamsugervirksomheder.

Udbuddet omfatter en rammeaftale med én leverandør, som indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Den estimerede årlige mængde er 1 500 Ton, hvilket indebærer en estimeret mængde på 6 000 ton for en løbetid på 4 år.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 700 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK02 Sjælland
II.2.4)Description of the procurement:

Ydelsen omfatter afhentning og behandling af olie-/vandblandinger fra SMOKA I/S' tank-anlæg. Spildolierne er indsamlet hos SMOKAs kunder fortrinsvist bestående af autoværksteder og industrivirksomheder samt vognmænd og slamsugervirksomheder.

Olierne består af: Affald fra olieudskillere (olieaffald pumpet på SMOKAs tankanlæg med slamsuger).

Udbuddet omfatter en rammeaftale med én leverandør, som indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Miljø / Weighting: 50 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 700 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Udbuddet omfatter en rammeaftale med én leverandør, som indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tilbudsgiver skal være registreret i et relevant handelsregister i det land, hvor tilbudsgiveren har hjemsted, jf. udbudslovens § 141. Danske virksomheder skal være registreret i CVR-registeret. Udenlandske virksomheder skal være registreret i et tilsvarende register, hvor de har hjemsted.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende udskrift fra at være optaget i et relevant handelsregister medmindre oplysningerne er gratis tilgængelige for Ordregiver.

Tilbudsgiver skal have gyldig vognmandstilladelse til international godskørsel for fremmedregning. Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende kopi af gyldig vognmandstilladelse.

Bemærk, at tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af egnethedskravene, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

Afgives tilbuddet af et konsortium eller tilsvarende sammenslutning, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

Årsomsætning:

- 1 425 000 DKK for hver af de 3 seneste afsluttede regnskabsår

Soliditetsgrad:

- En soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

For hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et oplyse følgende nøgletal:

- Årsomsætning,

- Soliditetsgrad.

Vedrørende oplysning om økonomiske nøgletal, er der ikke plads til alle tallene i ESPD’et. Under ”nøgletal” skrives nøgletallet. Under ”beskrivelse” noteres året og tallet (f.eks. soliditetsgrad). Derefter tilføjes et nyt felt og det samme gøres for efterfølgende år og nøgletal.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der udfyldes særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at "vindende tilbudsgiver", som en del af dokumentationen, skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under rammeaftalen.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges i form af:

- Godkendte årsregnskaber for de 3 seneste afsluttede regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal.

Tilbudsgiver skal ikke fremlægge ovenstående oplysninger, hvis Ordregiver kan tilgå de efterspurgte oplysninger fra en offentlig tilgængelig kilde (cvr.dk eller lignende).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

Årsomsætning:

- 1 425 000 DKK for hver af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad:

- En soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende arbejder, se herunder. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Lignende eller tilsvarende arbejde(r): "Lignende eller tilsvarende arbejde(r)" afgrænses ud fra følgende kriterier:

i. Indholdsmæssigt: Transport og behandling af farligt flydende affald. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end transport og behandling af farligt flydende affald, vil alene værdien af den del af arbejdet, der vedrører transport og behandling af farligt flydende affald, kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Referencen/referencernes årlige værdi skal være mindst 1 425 000 DKK ekskl. moms.

Tilbudsgiver skal angive referencer med oplysninger om tilbudsgivers betydeligste erfaring med lignende eller tilsvarende arbejder udført inden for de seneste 3 år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, det årlige beløb for udførelsen, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Måtte arbejdet/opgaven også vedrøre andre opgaver end transport og behandling af farligt flydende affald, bedes angivet, hvor stor en del af arbejdet/opgavens værdi der relaterer sig til disse områder.

Mindstekravet kan opfyldes på en af følgende måder:

1) Ved én reference (dvs. én kontrakt), som:

(i) omfatter transport og behandling af farligt flydende affald og

(ii) har en værdi på mindst det årlige beløb, som de(n) delaftale(r), der bydes på, eller

2) Ved flere referencer/kontrakter (dog maksimalt 3 referencer/kontrakter), som:

(i) omfatter transport og behandling af farligt flydende affald, og som tilsammen,

(ii) har en værdi på mindst et årligt beløb, som de(n) delaftale(r), der bydes på.

Tilbudsgiver skal angive referencer med oplysninger om tilbudsgivers betydeligste erfaring med lignende eller tilsvarende arbejder udført inden for de seneste 3 år.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der udfyldes særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at tilbudsgiver, som en del af dokumentationen, skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer, som er implementeret i virksomheden. Dette skal angives i ESPD’et Del IV, afsnit D.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges, enten i form af gyldige Certifikater (ISO 9001 og ISO 14001), eller det af tilbudsgiver udformede kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystem, som er implementeret i virksomheden.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende arbejder, se herunder. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer, som er implementeret i virksomheden.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2019
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2019
Local time: 23:59

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Følgende punkter i ESPD'ets del II skal udfyldes:

A: Oplysninger om den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslutninger),

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Bemærk: Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene til egnethed, skal udfylde særskilt ESPD for disse enheder. Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager udfylde særskilt ESPD.

Såfremt tilbudsgiver har til hensigt at anvende underleverandører, hvis kapacitet tilbudsgiver ikke baserer sig på, til udførelse af en del af ydelsen, skal de underleverandører, som tilbudsgiver forventer at anvende, angives i standardformular ESPD del II afsnit D.

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde følgende punker i ESPD’ets Del III:

A: Grunde vedrørende straffedomme,

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikrings-ordninger,

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Det er et krav, at tilbudsgiver erklærer, at eventuelle underleverandører, som tilbudsgiver vil anvende, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § § 135-136 og 137, stk. 1, nr. 1-6. Hvis tilbudsgiver anvender underleverandører, skal disse kunne fremlægge dokumentation for, at de ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund.

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136.

Tilsvarende vil ordregiver udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. (1) - (6).

Udelukkelse vil ske, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De(n) tilbudsgiver(e), der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.8.2019.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600

Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klagenævnet for udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600

Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2019