Tjänster - 494242-2019

21/10/2019    S203

Danmark-Köpenhamn: Avfallstjänster

2019/S 203-494242

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SMOKA I/S
Nationellt registreringsnummer: 35433430
Postadress: U-vej 7
Ort: København
Nuts-kod: DK02 Sjælland
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Østberg Hansen
E-post: aoh@horten.dk
Telefon: +45 52344083

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0953c170-759f-4438-b70e-89405226e03d/homepage

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0953c170-759f-4438-b70e-89405226e03d/publicMaterial
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0953c170-759f-4438-b70e-89405226e03d/homepage
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0953c170-759f-4438-b70e-89405226e03d/homepage
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Afhentning og behandling af olie- og vandblandinger

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90500000 Avfallstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ydelsen omfatter afhentning og behandling af olie-/vandblandinger fra SMOKA tank-anlæg. Olierne består af: Affald fra olieudskillere (olieaffald pumpet på SMOKAs tankanlæg med slamsuger).

Spildolierne er indsamlet hos SMOKAs kunder fortrinsvist bestående af autoværksteder og industrivirksomheder samt vognmænd og slamsugervirksomheder.

Udbuddet omfatter en rammeaftale med én leverandør, som indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Den estimerede årlige mængde er 1 500 Ton, hvilket indebærer en estimeret mængde på 6 000 ton for en løbetid på 4 år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 700 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90510000 Avfallshantering
90512000 Avfallstransport
90513000 Hantering av ofarligt avfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ydelsen omfatter afhentning og behandling af olie-/vandblandinger fra SMOKA I/S' tank-anlæg. Spildolierne er indsamlet hos SMOKAs kunder fortrinsvist bestående af autoværksteder og industrivirksomheder samt vognmænd og slamsugervirksomheder.

Olierne består af: Affald fra olieudskillere (olieaffald pumpet på SMOKAs tankanlæg med slamsuger).

Udbuddet omfatter en rammeaftale med én leverandør, som indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Miljø / Viktning: 50 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 700 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Udbuddet omfatter en rammeaftale med én leverandør, som indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tilbudsgiver skal være registreret i et relevant handelsregister i det land, hvor tilbudsgiveren har hjemsted, jf. udbudslovens § 141. Danske virksomheder skal være registreret i CVR-registeret. Udenlandske virksomheder skal være registreret i et tilsvarende register, hvor de har hjemsted.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende udskrift fra at være optaget i et relevant handelsregister medmindre oplysningerne er gratis tilgængelige for Ordregiver.

Tilbudsgiver skal have gyldig vognmandstilladelse til international godskørsel for fremmedregning. Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende kopi af gyldig vognmandstilladelse.

Bemærk, at tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af egnethedskravene, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

Afgives tilbuddet af et konsortium eller tilsvarende sammenslutning, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

Årsomsætning:

- 1 425 000 DKK for hver af de 3 seneste afsluttede regnskabsår

Soliditetsgrad:

- En soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

For hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et oplyse følgende nøgletal:

- Årsomsætning,

- Soliditetsgrad.

Vedrørende oplysning om økonomiske nøgletal, er der ikke plads til alle tallene i ESPD’et. Under ”nøgletal” skrives nøgletallet. Under ”beskrivelse” noteres året og tallet (f.eks. soliditetsgrad). Derefter tilføjes et nyt felt og det samme gøres for efterfølgende år og nøgletal.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der udfyldes særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at "vindende tilbudsgiver", som en del af dokumentationen, skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under rammeaftalen.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges i form af:

- Godkendte årsregnskaber for de 3 seneste afsluttede regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal.

Tilbudsgiver skal ikke fremlægge ovenstående oplysninger, hvis Ordregiver kan tilgå de efterspurgte oplysninger fra en offentlig tilgængelig kilde (cvr.dk eller lignende).

Eventuella minimistandardnivåer:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

Årsomsætning:

- 1 425 000 DKK for hver af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad:

- En soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende arbejder, se herunder. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Lignende eller tilsvarende arbejde(r): "Lignende eller tilsvarende arbejde(r)" afgrænses ud fra følgende kriterier:

i. Indholdsmæssigt: Transport og behandling af farligt flydende affald. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end transport og behandling af farligt flydende affald, vil alene værdien af den del af arbejdet, der vedrører transport og behandling af farligt flydende affald, kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Referencen/referencernes årlige værdi skal være mindst 1 425 000 DKK ekskl. moms.

Tilbudsgiver skal angive referencer med oplysninger om tilbudsgivers betydeligste erfaring med lignende eller tilsvarende arbejder udført inden for de seneste 3 år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, det årlige beløb for udførelsen, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Måtte arbejdet/opgaven også vedrøre andre opgaver end transport og behandling af farligt flydende affald, bedes angivet, hvor stor en del af arbejdet/opgavens værdi der relaterer sig til disse områder.

Mindstekravet kan opfyldes på en af følgende måder:

1) Ved én reference (dvs. én kontrakt), som:

(i) omfatter transport og behandling af farligt flydende affald og

(ii) har en værdi på mindst det årlige beløb, som de(n) delaftale(r), der bydes på, eller

2) Ved flere referencer/kontrakter (dog maksimalt 3 referencer/kontrakter), som:

(i) omfatter transport og behandling af farligt flydende affald, og som tilsammen,

(ii) har en værdi på mindst et årligt beløb, som de(n) delaftale(r), der bydes på.

Tilbudsgiver skal angive referencer med oplysninger om tilbudsgivers betydeligste erfaring med lignende eller tilsvarende arbejder udført inden for de seneste 3 år.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der udfyldes særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at tilbudsgiver, som en del af dokumentationen, skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer, som er implementeret i virksomheden. Dette skal angives i ESPD’et Del IV, afsnit D.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges, enten i form af gyldige Certifikater (ISO 9001 og ISO 14001), eller det af tilbudsgiver udformede kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystem, som er implementeret i virksomheden.

Eventuella minimistandardnivåer:

- Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende arbejder, se herunder. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer, som er implementeret i virksomheden.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/11/2019
Lokal tid: 23:59

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Følgende punkter i ESPD'ets del II skal udfyldes:

A: Oplysninger om den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslutninger),

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Bemærk: Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene til egnethed, skal udfylde særskilt ESPD for disse enheder. Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager udfylde særskilt ESPD.

Såfremt tilbudsgiver har til hensigt at anvende underleverandører, hvis kapacitet tilbudsgiver ikke baserer sig på, til udførelse af en del af ydelsen, skal de underleverandører, som tilbudsgiver forventer at anvende, angives i standardformular ESPD del II afsnit D.

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde følgende punker i ESPD’ets Del III:

A: Grunde vedrørende straffedomme,

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikrings-ordninger,

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Det er et krav, at tilbudsgiver erklærer, at eventuelle underleverandører, som tilbudsgiver vil anvende, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § § 135-136 og 137, stk. 1, nr. 1-6. Hvis tilbudsgiver anvender underleverandører, skal disse kunne fremlægge dokumentation for, at de ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund.

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136.

Tilsvarende vil ordregiver udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. (1) - (6).

Udelukkelse vil ske, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De(n) tilbudsgiver(e), der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.8.2019.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Klagenævnet for udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/10/2019