Diensten - 494247-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Silistra: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting

2018/S 216-494247

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
API Oblastno patno upravlenie gr. Silistra
0006950890030
ul. „Tutrakan“ No. 12
Silistra
7500
Bulgarije
Contactpersoon: Petya Kurteva
Telefoon: +359 86820993
E-mail: silistra_opu@abv.bg
Fax: +359 86820993
NUTS-code: BG325

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.api.bg/index.php/bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1141
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ — ОПУ Силистра

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмета на поръчката включва:

1.Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторни превозни средства, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ зачислени на Областно пътно управление гр. Силистра;

2. Доставка на консумативи като спирачна течност, течност за чистачки, антифриз, двигателно масло, хидравлично масло, диференциално масло, двутактово масло, грес и др.

Предметът на поръчката не включва закупуването на автомобилни гуми.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG325
Voornaamste plaats van uitvoering:

Област Силистра

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката включва следните сервизни дейности:

1. Техническо обслужване на автомобилите в зависимост от пробега на автомобила според заложените технически изисквания на производителя:

1.1. доставка, смяна на масла, филтри (маслени, горивни, поленови и др.);

1.2. доставка, смяна на ремъци и свещи;

2. Диагностика и отстраняване на натрупани компютърни грешки с необходимата апаратура за посочени марка и модел автомобили;

3. Диагностика, обслужване и/или ремонт на автомобили по заявка от възложителя на:

3.1. Двигател;

3.2. Запалителна уредба;

3.3. Горивна уредба;

3.4. Мазилна и охладителна уредба;

3.5. Силово предаване:

— съединител,

— предавателна кутия,

— карданно предаване,

— деференциални мостове;

3.6. Ходова част:

— Преден мост,

— Заден мост,

— Окачване;

3.7. Кормилен механизъм;

3.8. Спирачна уредба;

3.9. Електрообзавеждане на автомобилите;

3.10. Хидравлична система;

3.11. Диагностика и ремонт на климатична инсталация;

3.12. Автотенекеджийски услуги;

3.13. Бояджийски услуги;

3.14. Регулиране на преден и заден мост;

3.15. Регулиране на фарове;

3.16. Подмяна (монтаж и демонтаж) и баланс на гуми;

3.17. Изправяне на джанти;

3.18. Ремонт и възстановяване на вътрешни и външни пневматични гуми;

3.19. Доставка на резервни части — нови, неупотребявани и рециклирани;

3.20. Двигателно масло, хидравлично масло, диференциално масло, двутактово масло, грес и др.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: срокове за отстраняване на дефекти и некачествен ремонт / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

След 24 месеца или при изчерпване на финансовия ресурс определен като прогнозна стойност.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал, 2, т. 3 от ЗОП. В документацията е посочена методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя такова изискване към участниците в процедурата.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в сферата на ремонта и техническото обслужване на автомобили. Изискуемите от възложителя обороти следва да са реализирани през последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Eventuele minimumeisen:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 40000,00 BGN (четиридесет хиляди лева и нула ст.) без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 20000,00 (двадесет хиляди лева и нула ст.) без ДДС в сферата на ремонта и техническото обслужване на автомобили.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В този случай изискването се доказва с представянето на: 1. удостоверения от банки; или

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и;

3. справка в свободен текст за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Изисква се от участник в процедурата:

1. Да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата поне 1 (една) услуга, която да е еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка. Под „идентичен или сходен предмет“ се разбира услуги, свързани с техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства;

2. Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на поръчката;

3. Да разполага с необходимия персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът в процедурата да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата поне 1 (една) услуга, която да е еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка. Под „идентичен или сходен предмет“ се разбира услуги, свързани с техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства.

2. Участникът да разполага на територията на Област Силистра, с минимум 1 (една) собствена и/или наета сервизна база за обслужване на леки и лекотоварни МПС, която сервизна база да бъде снабдена с необходимото техническо оборудване за изпълнение за поръчката, но не по-малко от:

а) Работно място за компютърна диагностика на двигател оборудвано със стенд за електронна диагностика на повредите — 1 бр.;

б) Работно място за ремонт на леки автомобили (подемник или хидравличен крик или канал) — 1 бр.;

в) Работно място за ремонт на лекотоварни автомобили (подемник или хидравличен крик или канал) — 1 бр.;

г) Стенд за регулиране на преден и заден мост — 1 бр.;

д) Стенд за регулиране на фарове — 1 бр.;

е) Уред за дефектация и пълнене на автомобилни климатични инсталации — 1 бр;

ж) Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми — 1 бр;

з) Диагностичен уред за диагностика и за отстраняване на натрупани компютърни грешки, включително софтуер към него за всички марки и модели автомобили, собственост на АПИ — ОПУ Силистра;

и) Автобояджийска камера и оборудване — 1 бр.

3. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на услугата: лица, осигуряващи изпълнение на обществената поръчка, (или ръководство при изпълнение), с необходимата квалификация и професионален опит, включващ най-малко:

3.1. Ръководител сервизна дейност — 1 бр. с професионална област (квалификация): средно-специално или висше-техническо образование, специалност „Двигатели с вътрешно горене“ или еквивалентна специалност или аналогична специалност, и минимум 2 (две) години опит в областта на авторемонтни дейности;

3.2 Сервизни работници — 2 бр. с минимум 1 (една) година опит в областта на авторемонтни дейности;

При подаване на оферта, съответствието с изискванията се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Изискванията се доказват с представянето на: по т. 1 — списък на услугите, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години. Списъкът следва да включва услуги, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата и да съдържа: описание на обхвата на дейностите (вид на извършените услуги), стойност (изплатена сума), дати (начална и крайна дата на изпълнението) и получателите (възложителите на услуги, независимо дали са публични или частни субекти) заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателство за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; по т. 2 — Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката — техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства.; по т. 3 — Списък на персонала и/или ръководния състав, с необходимата професионална компетентност, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. Списъкът съдържа име, презиме и фамилия, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, образование и професионален опит.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Възложителя отстранява от участие в процедурата участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и по по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП както и:

1. когато са налице осн. по чл. 107 от ЗОП;

2. уч-ци, които са свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от ЗОП;

3. участник, за когото е са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС,освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон. Когато за участник са налице осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност. Възл отстранява участник за когото не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в ЗМИП и ППЗМИП способи, включително когато клиентът е юридическо лице - на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Гр. Силистра, ул. „Тутракан“ № 12, залата на 5-тия етаж.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти ще се отворят на публично заседание от комисия назначена по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2020 г.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка (която включва изброените документи в чл. 47, ал. 3 от ППЗОП) и се представят от участника, или от упълномощен от него представител — лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. Силистра 7500, ул. „Тутракан“ № 12. Върху опаковката се посочват:

1. наименование на участника, вкл. участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност — факс и електронен адрес;

3. наименование на поръчката.

2. Техническото предложение включва декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.Необходимата информация за приложимите правила и изисквания, участниците могат да получат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Национална агенция по приходите към Министерство на финансите, Национален осигурителен институт, Министерство на труда и социалната политика.

3. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с определения изпълнител, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:

3.1. Изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

3.2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3.3. Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и постановено от възложителя в условията на обществената поръчка. Възложителят заплаща цената по договора по банков път по банкова сметка, посочена от изпълнителя.

4. За обезпечаване изпълнението на договора, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 4 % (четири процента) от общата цена на договора без ДДС. Гаранцията следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

4.1. парична сума в размер равен на 4 % от Общата цена на договора без ДДС, преведена по сметката на възложителя: БНБ Централно управление, IBAN: BG 03 BNBG 96613300165903 BIC BNBG BGSD;

4.2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на възложителя (по образец на банката издател, одобрена от възложителя), покриваща размер от 4 % от общата цена на договора без ДДС;

4.3. Застраховка в полза на възложителя, която обезпечава задълженията на изпълнителя за изпълнението на договора с покритие в размер на 4 % от общата цена на договора (по образец на застрахователя, одобрена от възложителя). Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

5. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

5.1.Откаже да сключи договор;

5.2.Не изпълни условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП; или

5.3.Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Сроковете за подаване на жалби, относими към настоящата процедура са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018