Diensten - 494263-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Meppel: Diensten voor rioolreiniging

2018/S 216-494263

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Meppel
39462060
Grote Oever 26
Meppel
7941 BJ
Nederland
Contactpersoon: Nienke Kuipers
Telefoon: +31 140522
E-mail: n.kuipers@meppel.nl
Fax: +31 522850580
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.meppel.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.meppel.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Westerveld
231994310
Raadhuislaan 1
Diever
7981 EL
Nederland
Telefoon: +031 140521
E-mail: Inkoop@gemeentewesterveld.nl
Fax: +31 521349499
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeentewesterveld.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c70be11e09bab32b2a7a86230cc36172
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Vragen en opmerkingen kunnen uitsluitend via de vragenmodule van Tenderned worden ingediend
Grote Oever 26
Meppel
7941 BJ
Nederland
Contactpersoon: Inkoop
Telefoon: +31 140522
E-mail: j.mussche@meppel.nl
Fax: +31 522850580
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.meppel.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c70be11e09bab32b2a7a86230cc36172
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Inschrijvingen dienen online via de inschrijvingsmodule van TenderNed te worden ingediend
Grote Oever 26
Meppel
7941 BJ
Nederland
Contactpersoon: Inkoop
Telefoon: +31 140522
E-mail: j.mussche@meppel.nl
Fax: +31 522850580
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.meppel.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigen en inspecteren rioleringen, drainage en kolken

Referentienummer: AD18044
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90470000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten Meppel en Westerveld willen ieder een raamovereenkomst afsluiten met een opdrachtnemer voor het reinigen en inspecteren van de rioleringen, drainage en kolken binnen de gemeenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Gemeente Meppel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000
90491000
90490000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL133
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Meppel en Westerveld

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang en de inhoud van beide percelen is opgenomen in de RAW-raamovereenkomsten en zijn gebaseerd op fictieve hoeveelheden welke zijn bijgevoegd als bijlage A.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomsten worden aangegaan voor een vaste periode van 2 jaar welke naar verwachting aanvangt met ingang van 1.2.2019 en loopt tot en met 31.1.2021. Hierna bestaat per afzonderlijk perceel de optie om de raamovereenkomst eenzijdig door betreffende aanbestedende dienst tweemaal met één (1) jaar te verlengen tot en met uiterlijk 31.1.2023.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De raamovereenkomsten kunnen ieder afzonderlijk worden verlengd.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Gemeente Westerveld

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000
90490000
90491000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL133
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Meppel en Westerveld

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang en de inhoud van beide percelen is opgenomen in de RAW-raamovereenkomsten en zijn gebaseerd op fictieve hoeveelheden welke zijn bijgevoegd als bijlage B.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomsten worden aangegaan voor een vaste periode van 2 jaar welke naar verwachting aanvangt met ingang van 1.2.2019 en loopt tot en met 31.1.2021. Hierna bestaat per afzonderlijk perceel de optie om de raamovereenkomst eenzijdig door betreffende aanbestedende dienst tweemaal met één (1) jaar te verlengen tot en met uiterlijk 31.1.2023.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De raamovereenkomsten kunnen ieder afzonderlijk worden verlengd.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Eigen Verklaring (uniform Europees aanbestedingsdocument),

— Handels- of beroepsregister (KvK)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kerncompetenties,

— Kwaliteitsborging

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De raamovereenkomsten worden aangegaan voor een vaste periode van 2 jaar welke naar verwachting aanvangt met ingang van 1.2.2019 loopt tot en met 31.1.2021. Hierna bestaat per afzonderlijk perceel de optie om de raamovereenkomst eenzijdig door betreffende aanbestedende dienst tweemaal met één (1) jaar te verlengen tot en met uiterlijk 31.1.2023.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Gegadigden worden tot en met uiterlijk woensdag 21.11.2018, 10:00 uur in de gelegenheid gesteld om middels de module vragen en antwoorden op TenderNed vragen te stellen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland
Brinkstraat 4
Assen
9401 HZ
Nederland
Telefoon: +31 883614444
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Fax: +31 883614444

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018