Diensten - 494268-2018

09/11/2018    S216

Frankrijk-Argentan: Technische inspectiediensten

2018/S 216-494268

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CDC Argentan Intercom
Nationaal identificatienummer: 20006845000010
Postadres: Maison des entreprises et des territoires — 12 route de Sées — BP 90220
Plaats: Argentan Cedex
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 61205
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Président
E-mail: juridique@argentan-intercom.fr
Telefoon: +33 233122525
Fax: +33 233122526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.argentan-intercom.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.centraledesmarches.com/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation de service portant sur la réalisation des contrôles des installations d'assainissement non collectif sur le territoire d'argentan Intercom

Referentienummer: MP2018-25
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71631000 Technische inspectiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71631000 Technische inspectiediensten
90714400 Diensten voor activiteitengerichte milieuaudits
90490000 Adviesdiensten inzake rioolinspectie en rioolwaterbehandeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD13 Orne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 230 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent accord-cadre à bons de commande aura une durée d'un an, reconductible 3 fois. Conformément à l'article 16 du décret nº 2016-360 la reconduction est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer. Il débutera le 1.1.2019, ou à compter de sa date de notification si celle-ci est postérieure, pour se terminer au plus tard le 31.12.2022.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018