Diensten - 494275-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Bagneux: Beroepsopleidingsdiensten

2018/S 216-494275

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agefiph
192 avenue Aristide Briand
Bagneux
92220
Frankrijk
Contactpersoon: cellule-marches@agefiph.asso.fr
E-mail: cellule-marches@agefiph.asso.fr
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agefiph.fr

Adres van het kopersprofiel: https://agefiph.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://agefiph.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_wKD0Gb79F8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://agefiph.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_wKD0Gb79F8
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Association loi 1901
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Insertion et maintien dans l'emploi des personnes handicapées

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

18S0030-DRMA-Prestations formations courtes

Referentienummer: 18S0030
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

L'objet du marché est la réalisation de prestations formations courtes facilitant la mise en œuvre des parcours d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, mobilisables par les opérateurs d'insertion au regard des besoins des personnes handicapées qu'ils accompagnent, sur le territoire de la Réunion.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
Voornaamste plaats van uitvoering:

La Réunion

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L'objet du marché est la réalisation de prestations formations courtes facilitant la mise en œuvre des parcours d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, mobilisables par les opérateurs d'insertion au regard des besoins des personnes handicapées qu'ils accompagnent, sur le territoire de la Réunion.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 35
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Période ferme de 23 mois, période de reconduction de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Bagneux (92)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Nanterre
179-191 avenue Joliot Curie
Nanterre Cedex
92020
Frankrijk

Internetadres: http://www.ca-versailles.justice.fr/index.php?rubrique=10867&ssrubrique=10894&article=14885

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018