Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 494283-2021

01/10/2021    S191

Denmark-Viborg: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2021/S 191-494283

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg
National registration number: 29190925
Postal address: Heibergs Alle 5A
Town: Viborg
NUTS code: DK04 Midtjylland
Postal code: 8000
Country: Denmark
Contact person: Kadir Atsiz
E-mail: kd@tohv.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4c16985c-717c-4f25-b7d7-bcb51237fa1e/homepage
Address of the buyer profile: https://www.rm.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4c16985c-717c-4f25-b7d7-bcb51237fa1e/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4c16985c-717c-4f25-b7d7-bcb51237fa1e/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4c16985c-717c-4f25-b7d7-bcb51237fa1e/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Sundhed

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud med forhandling vedr. indkøb af dampautoklaver med tilbehør til Sterilcentralen på Regionshospitalet Viborg, Region Midtjylland

II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af tre (3) dampautoklaver inkl. ind- og udlastersystem, en midlertidig dampautoklave i produktion til den midlertidige sterilcentral inkl. ind- og udlastersystem samt option på én (1) ekstra damputoklave, to (2) retursluser med tilhørende returbaner, et antal transportvogne og indsatse, service og vedligehold samt uddannelse af Ordregivers brugere og tekniske personale i Sterilcentralen på Regionshospitalet Viborg, Region Midtjylland.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33190000 Miscellaneous medical devices and products
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
50400000 Repair and maintenance services of medical and precision equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK04 Midtjylland
Main site or place of performance:

Regionshospitalet Viborg

II.2.4)Description of the procurement:

I forbindelse med en større renovering af Sterilcentralen i Regionshospitalet Viborg er der behov for indkøb af nye dampautoklaver for at øge kapaciteten.

Ordregiver har derfor til hensigt at anskaffe tre (3) dampautoklaver inkl. ind- og udlastningssystem, én (1) midlertidig dampautoklave inkl. ind- og udlastersystem og option på én (1) ekstra dampautoklave, to (2) retursluser med tilhørende returbaner, et antal transportvogne og indsatse, service og vedligehold samt uddannelse af Ordregivers brugere og tekniske personale.

Udbuddet omfatter levering, montering, afprøvning, idriftsættelse, validering og dokumentation af den samlede leverance af dampautoklaver, med de egenskaber, som følger af det samlede udbudsmateriale.

Derudover omfatter udbuddet en servicekontrakt.

Leverandøren skal som en del af levering af dampautoklaverne tilbyde ét (1) års garanti pr. dampautoklave, som træder i kraft efter Ordregivers skriftlige godkendelse af overtagelsen pr. dampautoklave.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Ordregiver vil give saglig feedback til de deltagende tilbudsgivere baseret på det indledende tilbud, og gennem dialogen og forhandlingerne er det formålet, at forståelsen hos begge parter øges for opgavens karakter.

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet kontrakt kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet kontrakt, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV’er – mulighed for at afgive tilbud.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Arbejdsmiljø / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Leveringsplan / Weighting: 10
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 77
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Herudover har ordregiver mulighed for at forlænge kontrakten i op til 4 x 12 mdr. i relation til serviceaftalen.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder ovenstående egnetheds- og dokumentationskrav, jf. punkt III.1), udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til tre (3) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, hvis der modtages tre (3) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Hvis der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer jf. punkt III.1.3) i forhold til den konkrete opgave jf. punkt II.2.4), vurderet på baggrund af de adspurgte informationer på baggrund teknisk og faglig formåen, jf. punkt III.1.3), hvor ordregiver vil lægge vægt på, at referencerne i videst mulige omfang:

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

Såfremt de beskrevne referencer påviser tilbudsgivers erfaring med sammenlignelige aftaler i form af:

-Levering, montering, afprøvning, idriftsættelse, validering og dokumentation af dampautoklaver til sterilisering af medicinsk flergangsudstyr leveret og installeret på en sterilcentral indenfor sundhedsvæsenet,

-Uddannelse af brugere og teknisk personale samt

-En servicekontrakt på efterfølgende vedligehold i form af årlig service, reparationer og løbende tilkald

Ansøger skal anføre op til tre (3) referencer, som Ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud. Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest ansøgningsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato. Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end fem (5) år før ansøgningsfristen.

For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste fem (5) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Som en del af kontrakten, kan Ordregiver gøre brug af option på indkøb af én (1) ekstra dampautoklave, som tilsvarer de af tilbudsgiver tilbudte dampautoklaver.

Som en del af kontrakten, kan Ordregiver gøre brug af option på forlængelse i yderligere 4 år, dvs. år 7, 8, 9 og 10 efter overtagelse.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Til brug for vurdering af det kvalitative underkriterium ”Arbejdsmiljø”, skal Tilbudsgiver som en del af tilbuddet aflevere:

1 stk. transportvogn

1 stk. indsats

Vareprøverne skal stemme overens med og svare til det tilbudte og være mærket med Tilbudsgivers navn.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. punkt III.1) skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør.

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter.

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Del III: Udelukkelsesgrunde:

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135,stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135,stk. 4 og 5.

Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

-Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

-Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2

-Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

-Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

-Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

-Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, Del lll samt del IV, for hver af de pågældende enheder, som ansøger baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som ansøger baserer sin egnethed på. Den støttende enhed skal vedlægge et underskrevet ESPD. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Ansøgning skal udfyldes i udbudssystemet Ethics.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for ansøgningsfrist.

Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere omsætningstal

Ansøger skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for de seneste to (2) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for ansøgningsfrist, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 08/08/2019).

Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere nøgletal.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at årsomsætningen er på mindst fem (5) mio. kr. for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er to (2) mio. kr. for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal anføre de op til tre (3) referencer, som Ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt II.2.4). Se punkt II.2.9) i forhold til hvad ordregiver forstår som en sammenlignelig reference.

Hvis der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver på referencerne med nyeste startdato.

Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end fem (5) år før ansøgningsfristen.

For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste fem (5) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig, jf. punkt II.2.9). Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Ansøger har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD, fx i form af billeder og illustrationer mv.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Kontrakten indeholder regulering af bodsbestemmelser, forsikringsbestemmelser, misligholdelsesbeføjelser

mm.

Kontraktens indeholder regulering af miljø, etik og socialt ansvar.

Kontraktens indeholder en servicekontrakt

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet Ethics.

Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Det er ansøger/tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i Ethics.

I henhold til den vejledende tidsplan i udbudsbetingelsernes punkt 1.8 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end seks (6) dage inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet EthicsS skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller ved at klikke på ikonet ”Kundeservice”.

Det er også vejledning til brug af Ethics for tilbudsgivere i udbudssystemet: https://www.ethics.dk/ethics/eo

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med prækvalifikationen.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes afEU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets del IV – udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede ansøgers samlede omsætning, medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/09/2021