Diensten - 494295-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Fotokopieer- en offsetdrukmachines

2018/S 216-494295

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agence pour l'enseignement Français à l'étranger
23 place de Catalogne
Paris
75014
Frankrijk
Contactpersoon: Service des affaires financières et du contrôle de gestion
Telefoon: +33 153693857
E-mail: nina.jean-bouamar@diplomatie.gouv.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aefe.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=402688&orgAcronyme=c8v
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de de reprographie du lycée français Vincent van Gogh de La Haye et de l'école annexe d'Amsterdam

Referentienummer: 1-2019REPRO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché à procédure adaptée a pour objet la location, l'installation et la maintenance d'un parc 8 imprimantes multifonction.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lycée français Vincent van Gogh: Scheveningsweg 237 — 2584 AA Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché à procédure adaptée a pour objet la location, l'installation et la maintenance d'un parc 8 imprimantes multifonction.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible maximum 3 fois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les sites concernés par le présent marché sont situés:

— pour le lycée français Vincent van Gogh: Scheveningsweg 237- 2584 AA Den Haag,

— pour l'école annexe d'Amsterdam: Rustenburgerstraat 246- 1073 GK Amsterdam.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans, Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Il est conclu pour une période d'un an, reconductible 3 fois, par tacite reconduction, à compter de sa notification.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les candidats peuvent choisir entre l'envoi de leur offre sous forme électronique ou papier et / ou remise en mains propres. En cas de double envoi, électronique ou papier, ou d'envois successifs (plusieurs offres papier, ou plusieurs offres électroniques), l'attention des candidats est attirée sur l'obligation de l'AEFE de n'ouvrir que le dernier pli reçu; tous les plis précédents seront détruits ou renvoyés à l'expéditeur.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 4
75181
Frankrijk
Telefoon: +33 144594400
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 4
75181
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018