Diensten - 494299-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Borgholm: Loodgieterswerk

2018/S 216-494299

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Borgholms kommun
212000-0795
387 21
Borgholm
387 21
Zweden
Contactpersoon: Kristian Kijewski
E-mail: kristian.kijewski@borgholm.se
NUTS-code: SE213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.borgholm.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftgfcbuol&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftgfcbuol&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal Byggtjänster; VVS

Referentienummer: 18/34
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45330000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Inbjudan

Ni inbjudes inkomma med anbud i rubricerad upphandling (Ramavtal Byggtjänster:VVS) enligt bifogat anbudsunderlag med tillhörande bilagor. I anbudsförfrågan benämns Borgholms kommun som ”beställaren” och anbudsgivare som ”leverantören”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000
45331200
45332400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE213
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inbjudan

Ni inbjudes inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt bifogat anbudsunderlag med tillhörande bilagor. I anbudsförfrågan benämns Borgholms kommun som ”beställaren” och anbudsgivare som ”leverantören”.

Sista anbudsdag och inlämning av anbud

Anbud ska lämnas elektroniskt och på svenska via upphandlingssystemet Visma TendSign via www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom en enkel registrering på www.tendsign.com. Efter genomförd registrering ges omedelbart tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hantering av systemet kan ni kontakta support enligt instruktioner på hemsidan. Det är möjligt att bifoga filer i systemet.

Anbud ska vara Borgholms kommun tillhanda senast 11.12.2018 00:00

För sent ankommet anbud kommer ej att prövas

Ersättning för lämnat anbud/varuinformation utgår ej

Anbud som ej lämnas in via Visma TendSign accepteras ej.

Beställare

Borgholms kommun

Box 52, 387 32 Borgholm

Telefon (växel) 0485-880 00

Org nummer: 212000-0795

Hemsida www.borgholm.se

Anbudets giltighetstid

Leverantören ska vara bunden av sitt anbud t.o.m. 30.4.2019. Om upphandlingen blir föremål för överprövning kan beställaren begära att leverantören förlänger sitt anbuds giltighetstid. Leverantör som inte förlänger anbudets giltighetstid anses inte längre delta i upphandlingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 01/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängningar á 1 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Kalmar
Kalmar
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018