Diensten - 494320-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stare Babice: Diensten voor ophalen van vuilnis

2018/S 216-494320

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, Pokój nr 18 - Sekretariat
Stare Babice
05-082
Polen
Contactpersoon: Jacek Kłopotowski, Paulina Mateusiak
Telefoon: +48 227229536
E-mail: zamowienia.publiczne@babice-stare.waw.pl
Fax: +48 227229536
NUTS-code: PL913

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.stare-babice.waw.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.stare-babice.waw.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice

Referentienummer: RZP.271.34.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu gminy Stare Babice zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454), tj.:

1) odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych:

a) od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Stare Babice z terenu posesji,

b) w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym dalej „GPSZOK”,

c) z Punktów Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków,

d) z Punktów Selektywnej Zbiórki Zużytych Baterii;

2) dostarczenie i rozdysponowanie worków na odpady;

3) dostarczenie kontenerów i pojemników do obsługi GPSZOK.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000
90533000
90513100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL913
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Stare Babice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu gminy Stare Babice zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454), tj.:

1) odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych:

a) od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Stare Babice z terenu posesji,

b) w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym dalej „GPSZOK”,

c) z Punktów Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków,

d) z Punktów Selektywnej Zbiórki Zużytych Baterii;

2) dostarczenie i rozdysponowanie worków na odpady;

3) dostarczenie kontenerów i pojemników do obsługi GPSZOK.

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy, a także zapisami aktualnie obowiązującym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.

3. Częstotliwość odbioru odpadów z terenów posesji zlokalizowanych na terenie gminy Stare Babice:

1) Z zabudowy jednorodzinnej – odbiór odpadów sprzed posesji i wiat śmietnikowych:

a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane, bez segregacji) – pojemniki 120, 240, 770 i 1100 litrów – 1 raz na dwa tygodnie,

b) odpady komunalne pozostałe po segregacji – pojemniki 120, 240, 770 i 1100 litrów – 1 raz na dwa tygodnie,

c) odpady komunalne zbierane selektywnie (segregowane):

— worki niebieskie o pojemności 120 l na papier i tekturę – 1 raz w miesiącu,

— worki żółte o pojemności 120 l na tworzywa sztuczne, drobny złom i opakowania wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu,

— worki zielone o pojemności 60 l na szkło – 1 raz w miesiącu,

— worki brązowe o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji – 1 raz na dwa tygodnie w ilości 5 sztuk z posesji w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odbierane sprzed posesji i wiat śmietnikowych oraz w okresie całego roku w GPSZOK,

d) odpady wielkogabarytowe – odpady przyjmowane wyłącznie w GPSZOK.

2) Z zabudowy wielorodzinnej:

a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane, bez segregacji) – pojemniki 120, 240 i 1 100 litrów – 3 razy w tygodniu,

b) odpady komunalne pozostałe po segregacji – pojemniki 120, 240 i 1100 litrów – 3 razy w tygodniu,

c) odpady komunalne zbierane selektywnie (segregowane):

— pojemniki 1 100 l na papier i tekturę - 1 raz w tygodniu,

— pojemniki 1 100 l na tworzywa sztuczne, drobny złom i opakowania wielomateriałowe – 1 raz w tygodniu,

— pojemniki 1100 l na szkło – 1 raz w tygodniu,

— odpady ulegające biodegradacji – pojemniki 1100 l – 3 razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z wiat śmietnikowych na terenie osiedli oraz w okresie całego roku w GPSZOK,

d) odpady wielkogabarytowe – odpady przyjmowane wyłącznie w GPSZOK.

4. Odbiór odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków.

5. Odbiór odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Zużytych Baterii.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2019
Einde: 31/07/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, nie podlegają wykluczeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 ustawy pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Stare Babice na podstawie przepisów ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), w zakresie odbierania odpadów oznaczonych kodami:

— 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury,

— 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych,

— 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe,

— 15 01 07 – Opakowania ze szkła,

— 16 01 03 – Zużyte opony,

— 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

— 17 01 02 – Gruz ceglany,

— 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

— 20 01 21 – Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

— 20 01 23 – Urządzenia zawierające freony,

— 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

— 20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31,

— 20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

— 20 01 35 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

— 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

— 20 02 01 oraz 20 01 08 – Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

— 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

— 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe.

b. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na transport odpadów komunalnych o kodach wymienionych powyżej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

c. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do Rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jako zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2018 poz. 1466 z późn. zm.).

Szczegółowy opis warunku oraz wykaz dokumentów potwierdzających jego spełnienie zawarty jest w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, nie podlegają wykluczeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł)

Szczegółowy opis warunku oraz wykaz dokumentów potwierdzających jego spełnienie zawarty jest w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, nie podlegają wykluczeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dwa zadania (wykonane lub wykonywane w ramach dwóch odrębnych umów) polegające na odbiorze i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 6 m-cy o masie łącznej 1000 Mg każde.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, Wykonawca musi potwierdzić na dzień składania ofert w ramach każdego z dwóch zadań wykonanie wywozu i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w sposób ciągły przez okres minimum 6 m-cy o masie łącznej 1 000 Mg.

b. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

— co najmniej 4 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki) na potrzeby niniejszego postępowania, posiadającymi system GPS oraz kamery,

— co najmniej 4 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych na potrzeby niniejszego postępowania, posiadającymi system GPS oraz kamery.

Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.

— bazą magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Stare Babice i na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

Szczegółowy opis warunku oraz wykaz dokumentów potwierdzających jego spełnienie zawarty jest w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy zawarty jest w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starych Babicach, ul. Rynek 32 – w sali konferencyjnej (I p.) w dniu 13.12.2018 r., o godzinie 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:

COB – Najniższa cena ofertowa brutto (COB) – 60 % (cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w okresie trwania)

K1 – Najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie reklamacji – 20 %

K2 – Najwyższy poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji – 10 %

K3 – Aspekty środowiskowe i społeczne – wykonanie konkursu środowiskowego – 10 %

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto (COB za wykonanie całego zadania w okresie trwania umowy) podanej w ofercie. Forma i szczegóły zabezpieczenia zawarte są w SIWZ.

Szczegóły zamówienia, w tym wzór umowy, opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, wykaz dokumentów, kryteria oceny, informacje dot. RODO oraz pozostałe informacje zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce zamówienia publiczne.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp (jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp), tj.:

a) odwołanie, które przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp; przepisy dotyczące odwołania zawarte są w art. 180–198 Pzp;

b) skarga do sądu, która przysługuje stronom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby; przepisy dotyczące skargi do sądu zawarte są w art. 198a–198f Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018