Diensten - 494328-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Gotenburg: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2018/S 216-494328

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Göteborgs universitet
202100-3153
Box 100
Göteborg
405 30
Zweden
Contactpersoon: Minna Forsling
E-mail: minna@ecenea.se
NUTS-code: SE232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gu.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhxziuded&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhxziuded&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Monitor- kliniska studier

Referentienummer: EUI 18 076
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling omfattar monitor tjänst för kliniska studier, med arbete i studien A randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial on the efficacy of varenicline and bupropion in combination and alone, for treatment of alcohol use disorder, med planerad start 1 mars 2019. Studien avslutas i mars 2022, med efterarbete som beräknas pågå till mars 2023. Se bilaga Studie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73110000
73200000
79311000
85100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE23
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omfattning

Upphandling omfattar monitor tjänst för kliniska studier, med arbete i studien A randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial on the efficacy of varenicline and bupropion in combination and alone, for treatment of alcohol use disorder, med planerad start 1 mars 2019. Studien avslutas i mars 2022, med efterarbete som beräknas pågå till mars 2023. Se bilaga Studie.

Monitorn ska arbeta i denna studie och vara delaktig i följande moment:

— Förstudie: Planera och genomföra uppstartsmöte, på alla studiesiter innan studie start

— Själva studien: Fortlöpande monitorering enligt framtagen monitoreringplan

— Efterarbete: Monitorering enligt monitorering plan (site och studiestängning, databearbetning etc.)

Monitorn ska delta i initieringsmöten, utföra uppdragen on-site och genomföra close-out besök, samt delta i Clean File möten.

Monitorn ska ha täta kontakter med studiesiterna i Sverige. Studiesiterna är belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Linköping, Borås och Varberg.

Arbetet innebär resor i huvudsak inom Sverige.

Uppdragen för monitorn beräknas omfatta i genomsnitt 80 timmar/månad, med varierande timantal per månad (flexibilitet krävs vad gäller arbetsbelastning).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2019
Einde: 31/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten Sverige
Göteborg
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018