Diensten - 494329-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Sopron: Verzekeringsdiensten

2018/S 216-494329

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_90866186
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Görög Tibor
Telefoon: +36 99577486
E-mail: tgorog@gysev.hu
Fax: +36 99577681
NUTS-code: HU221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gysev.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.gysev.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000901422018/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000901422018/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vasúti szolgáltatások

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Biztosítási szerződések GYSEV Zrt. részére II.

Referentienummer: EKR000901422018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Biztosítási szerződések beszerzése a GYSEV Zrt. részére II.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Nr

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Járműjavítói felelősségbiztosítás

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ajánlatkérő székhelye, nyertes ajánlattevő székhelye

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő 1 milliárd forint/kár/év limittel, járműjavítói felelősségbiztosítási fedezetet kíván vásárolni a műszaki tartalomban rögzített feltételekkel.

A részletes szakmai feltételeket, előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A bejelentett, függő és lezárt károk nyilvántartásának vezetésének vállalása (Igen/Nem) / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vasúti baleseti felelősségbiztosítás

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512100
66516000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ajánlatkérő székhelye, nyertes ajánlattevő székhelye

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő a 271/2007. (X.19.) Korm. rendeletnek megfelelően vasúti kárfedezeti felelősségbiztosítási fedezetet kíván vásárolni a műszaki tartalomban rögzített feltételek szerint, 2 milliárd forint/kár/év kombinált limittel.

A részletes szakmai feltételeket, előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A bejelentett, függő és lezárt károk nyilvántartásának vezetésének vállalása (Igen/Nem) / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alkalmazotti csoportos élet-és balesetbiztosítás

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66511000
66512000
66512100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ajánlatkérő székhelye, nyertes ajánlattevő székhelye

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő alkalmazotti csoportos balesetbiztosítási fedezetet kíván vásárolni 1884 fő alkalmazottja számára.

A részletes szakmai feltételeket, előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A bejelentett, függő és lezárt károk nyilvántartásának vezetésének vállalása (Igen/Nem / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A II.2.4) pontban meghatározott létszám (1884 fő) + 5 % opciós mennyiségi eltérés lehetséges.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utasbiztosítás a vezető tisztségviselők részére

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63515000
66514100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ajánlatkérő székhelye, nyertes ajánlattevő székhelye

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő 4 fő vezető beosztású alkalmazott számára utasbiztosítási bérletet kíván megvásárolni.

A részletes szakmai feltételeket, előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A bejelentett, függő és lezárt károk nyilvántartásának vezetésének vállalása (Igen/Nem)/ / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utasbiztosítás az alkalmazottak részére

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63515000
66514100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ajánlatkérő székhelye, nyertes ajánlattevő székhelye

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő keretnapos utasbiztosítási fedezetet kíván vásárolni, évi 1500 utasnap (keretnap) mennyiségben.

A részletes szakmai feltételeket, előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A bejelentett, függő és lezárt károk nyilvántartásának vezetésének vállalása (Igen/Nem)/ / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az EKR-ben (elektronikus közbeszerzési rendszer) kell űrlap formájában kell benyújtania, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 13. § (2) bek. alapján.

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában. A Kr. 15. §-ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § alapján a Felügyelet, vagy a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága által kiadott érvényes tevékenységi engedéllyel való rendelkezés követelményét.

Igazolási mód:

Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (1) bek. b) pontja alapján előírt szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság feltételének való megfelelését az ajánlatában a Kr. 5. §-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése, anélkül, hogy a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információkat megadná).

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti erre vonatkozó kifejezett felhívására, ajánlattevő a Kr. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján a biztosítási tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedély másolatának benyújtásával igazolja az előírt szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság feltételének való megfelelését.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1)- (2) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.

Eventuele minimumeisen:

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1)- (2) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-t az EKR rendszeren keresztül űrlap formájában kell benyújtani az EKRr. 13. § (2) bek. alapján.

A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására AK elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információkat megadná)

Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmassági igazolására, úgy Ajánlattevő alkalmassága (közös ajánlattevő) következőképp igazolható

M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a Kr. 22. § (1) bek. alapján és a 22. § (2) bek. szerint az ott rögzített tartalommal.

A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— szolgáltatás tárgyát (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal)

— szolgáltatás mennyiségét,

— a szerződés teljesítésének (kezdésének és befejezésének) időpontját /év, hónap, nap bontásban/és helyét,

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, továbbá a Kr. 21. § (3a) bek. a) alapján a felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe Ajánlatkérő. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

Eventuele minimumeisen:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása előtti 36 hónapban

I. rész esetében: legalább 12 hónap időtartamban, legalább 500 000 000 forint évenkénti limitű szerződésszerűen teljesített járműjavítói felelősségbiztosítási szolgáltatással.

II. rész esetében: legalább 12 hónap időtartamban, legalább 1 000 000 000 forint évenkénti limitű szerződésszerűen teljesített kárfedezeti felelősségbiztosítási szolgáltatással.

III. rész esetében: legalább 12 hónap időtartamban, legalább 1200 fő biztosítottra vonatkozó szerződésszerűen teljesített balesetbiztosítási szolgáltatással.

IV. rész esetében: legalább 12 hónap időtartamban, legalább 2 fő biztosítottra vonatkozó szerződésszerűen teljesített utasbiztosítási szolgáltatással.

V. rész esetében: legalább 12 hónap időtartamban, legalább 500 keretnapra vonatkozó szerződésszerűen teljesített utasbiztosítási szolgáltatással.

Amennyiben ajánlattevő több részben kíván ajánlatot tenni az IV-V. részek között ajánlatkérő az átfedést engedélyezi, a magasabb mennyiségi követelmény teljesítése esetében.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései, valamint a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése.

A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kr. 3. § (2)-(3a) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira!

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő (AK) rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.

AK előleget nem biztosí AK az ellenértéket a nyertes ajánlattevő által kiállított és befogadható számla/díjbekérő/bizonylat ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.szerint a számla/díjbekérő/bizonylat kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését. Amennyiben a számla/díjbekérő/bizonylat nem befogadható, a fizetési határidőt a a beérkezések napjától kell számítani.

Díjfizetési módozat: negyedéves előre fizetés

Nyertes ajánlattevő negyedévente jogosult a számlát/díjbekérőt/bizonylatot kiállítani.

Késedelmi kötbér:10 000 Ft/ késedelemmel érintett nap,legfeljebb 50 000 Ft/év.Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 10.8.2018 napján 2018/S 153-351306 iktatószámon (EKR000467412018) közzétett felhívással nyílt eljárást indított „Biztosítási szerződések a GYSEV Zrt. részére” tárgyban, mely eljárás 4., 5., 7., 8., és 9. része eredménytelennek minősül. Figyelemmel arra, hogy ezen részek esetében is szükséges a biztosítási szerződések mielőbbi hatályba lépése, ezért ajánlatkérőnek a gyorsított nyílt eljárás megindítására van lehetősége. A felelősségbiztosítási szerződések megkötése Ajánlatkérő működéséhez és járműjavítási tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükséges, jogszabályi előírásoknak történő megfelelést szolgálja a beszerzés.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának (2)-(5) bek., illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bek.ben foglaltak irányadóak. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie, a beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. Az ajánlat felbontására az EKR-ben kerül sor az ajánlattételi határidő lejártát követő két órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az EKRr. alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben. A tárgyi közbeszerzési eljárásban mindennemű kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az EKR-en kívüli kommunikáció joghatás kiváltására nem alkalmas!

2. Az ajánlat követelményeit a dokumentáció (KD) tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) szerinti (nemleges nyilatkozatot is)

4. EKR űrlapon keresztül benyújtandó:

— a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti),

— a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti,

— változásbejegyzésről szóló,

— kizáró okokról szóló nyilatkozatok,

— EEKD.

A nyilatkozatok benyújtásával kapcsolatban AK felhívja ajánlattevők figyelmét az EKRr. 13. § -ban foglalt rendelkezésekre.

5. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint nyújt lehetőséget, az EKRr. 11. § (2)-(3) bek.ben foglalt rendelkezésekre figyelemmel.

6. Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerint – a KD-ban részletezettek szerint történik. Az adható pontszám alsó és felső határa: 1,00-10,00 pont. Az ár a fordított arányosság, a minőségi kritérium a pontozás módszerével kerül elbírálásra.

7. A III.1.3) M/1. pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

8. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 1 hónap alatt 30 napot ért.

9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.

10. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek.ben foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható (EKRr. 20. § (6) bek.)

11. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

12. Ajánlattevők kötelesek ajánlatuk részeként szakmai ajánlatot csatolni, részenként külön-külön, melyben bemutatják az adott biztosításra vonatkozó terméküket a KD-ben részletezettek szerint. A szakmai ajánlatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a megajánlás a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott Műszaki specifikációkban rögzített előírásokban megfelel, Ajánlatkérő által meghatározott követelményrendszert teljes egészében teljesíti

13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek. rendelkezéseit.

14. Alkalmazandó jogszabály: a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Balog Tímea (lajtromszám:00035).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018