Diensten - 494335-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Vantaa: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 216-494335

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vantaan kaupunki
0124610-9
Asematie 7
Vantaa
01300
Finland
Contactpersoon: Anne Lindblad-Ahonen
Telefoon: +358 405168769
E-mail: anne.lindblad-ahonen@vantaa.fi
Fax: +358 983923000
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vantaa.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vantaan kaupungin internetyhteyksien hankinta

Referentienummer: VD/2744/02.08.00.00/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kilpailutuksen kohteena oli Vantaan kaupungin internetyhteyksien hankinta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnalla haettiin yhtä (1) kokonaisvastuullista toimittajaa toimittamaan internetyhteyksiä 54 pisteeseen ja siihen liittyviä palveluja. Hankintaan sisältyy optioita, jotka on kuvattu kohdassa Kuvaus hankinnasta.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 430 496.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vantaa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tarjouspyynnön kohteena oli yhden (1) kokonaisvastuullisen toimittajan kanssa tehtävä sopimus ratkaisun kokonaistoimituksesta ja ratkaisuun kuuluvista palveluista ja optioista alla esitetyn mukaisesti. Ratkaisuun kuuluvien palveluiden tulee sisältää kokonaispalveluna tarjouspyynnön mukaiset internetyhteyksien palvelut. Tarjouspyyntöön kuuluu lisäksi optioina noin 100 toimipisteen internetyhteydet, joista hankintayksikkö tekee erilliset päätökset tarpeen mukaan. Toimituksen tulee tapahtua kahdeksan (8) kuukauden sisällä sopimuksen allekirjoituksesta.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Hinta / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa, koska palvelu ei eri toimittajien kohdalla eroa ominaisuuksien osalta toisistaan. Toteutuksessa ei ole myöskään eroavaisuuksia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 125-285552
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Vantaan kaupungin internetyhteyksien hankinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DNA OYJ
0592509-6
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI1B
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 430 496.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018