Diensten - 494343-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

2018/S 216-494343

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consejería de Políticas Sociales y Familia
C/ O'Donnell, 50
Madrid
28009
Spanje
Telefoon: +34 913925479
E-mail: contratacion@madrid.org
Fax: +34 913925490
NUTS-code: ES3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.madrid.org/contratospublicos

Adres van het kopersprofiel: www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco del servicio público de atención a personas mayores dependientes en centro de día; año 2019

Referentienummer: AM-003/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

El presente Acuerdo Marco tiene por objeto describir el contenido del servicio de atención a personas mayores dependientes en centros de día y establecer las obligaciones, condiciones técnicas y actividades específicas que deben ser asumidas y desarrolladas por las empresas o entidades que puedan ser adjudicatarias de la prestación del servicio.

Se entiende por centro de día de atención a personas mayores dependientes el equipamiento especializado, de carácter sociorehabilitador y estancia diurna para personas mayores dependientes.

Los licitadores deberán ofertar un mínimo de 5 plazas y como máximo el número de plazas que tengan autorizadas para personas mayores dependientes en el centro de día.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 141 023 442.56 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

El presente Acuerdo Marco tiene por objeto describir el contenido del servicio de atención a personas mayores dependientes en centros de día y establecer las obligaciones, condiciones técnicas y actividades específicas que deben ser asumidas y desarrolladas por las empresas o entidades que puedan ser adjudicatarias de la prestación del servicio.

Se entiende por centro de día de atención a personas mayores dependientes el equipamiento especializado, de carácter sociorehabilitador y estancia diurna para personas mayores dependientes.

Los licitadores deberán ofertar un mínimo de 5 plazas y como máximo el número de plazas que tengan autorizadas para personas mayores dependientes en el centro de día.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Mejoras (apartado 10, cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 047-095009
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AM-003/2018
Benaming:

Acuerdo Marco del servicio público de atención a personas mayores dependientes en centro de día; año 2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 86
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Varios adjudicatarios: Consultar Boletín de la Comunidad de Madrid de 26 de octubre de 2018 (n.º 256)
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES3
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 141 023 442.56 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Comunidad de Madrid
Madrid
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018