Diensten - 494347-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Pécs: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2018/S 216-494347

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Pécsi Tudományegyetem
EKRSZ_89809802
Vasvári Pál utca 4.
Pécs
7622
Hongarije
Contactpersoon: Bíróné dr. Czeininger Mariann
Telefoon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
NUTS-code: HU

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pte.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.pte.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Központi költségvetési szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Egészségügy, oktatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés PTE betegszállítás

Referentienummer: EKR000019152018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vállalkozási szerződés-Pécsi Tudományegyetem pécsi telephelyei közötti betegszállítás és sürgősségi szállítási feladatok ellátása, valamint a hozzá kapcsolódó diszpécserszolgálat működtetése és NEAK finanszírozott betegszállítás működtetése tárgyban 2 részajánlati körben

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 190 200 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés – PTE pécsi telephelyei közötti betegszállítás, és Sürgősségi anyag- és személyszállítási szolgáltatás, és diszpécserszolgálat működtetése 190 200 000 Ft keretösszegben

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231
Voornaamste plaats van uitvoering:

PTE klinikái és szervezeti egységei között – Pécs

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PTE pécsi telephelyei közötti betegszállítás, és Sürgősségi anyag- és személyszállítási szolgáltatás, és diszpécserszolgálat működtetése 146 307 692 Ft keretösszegben, amelytől ajánlatkérő +30 %-kal eltérhet (43 892 308 Ft)

Klinikai telephelyek között 0-24 órában fenntartott, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nem finanszírozott, szakkíséretet nem igénylő betegszállítás. A szolgáltatás teljesítése minden esetben a személyzet jogszabály által meghatározottaknak megfelelően (gépkocsivezető, ill. betegkísérő) Ajánlattevő általi biztosításával történhet, a személyzet létszámát úgy kell meghatározni, hogy a folyamatos (7/24) ellátás biztosított legyen.

A sürgősségi betegellátást végző, megkülönböztető jelzéssel rendelkező gépjárművek üzemeltetésének célja a PTE klinikái és szervezeti egységeitől vér valamint vizsgálati anyagok, egyéb sürgős, a betegellátást szolgáló anyagok, eszközök szállítása. Továbbá személyek szállítása konzíliumokra, valamint behívás esetén sürgős beavatkozásokhoz való szállítás

A szolgáltatások hatékony működtetéséhez elengedhetetlen egy 0-24 órában fenntartott diszpécserszolgálat működtetése, amely fogadja a PTE Klinikai Központ egyes szervezeti egységek szállítási igényeit. A diszpécserszolgálat feladata rangsorolni, szakmai kritériumok szerint kiadni, és online irányítani a szolgálatban lévő gépjárműveket.

Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell a tevékenységre és a dolgozókra is kiterjedő Szakmai Felelősségbiztosítással, amely egyrészt általános felelősség biztosítást másrészt szolgáltatással okozott kárra is kiterjed 25 000 000 Ft/kár/36 hó, továbbá önrész: 10 % de legalább 25 000 Ft értékben

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a betegszállítási tevékenység ellátására alkalmas 3 db (2 aktív 1 tartalék) betegszállító gépjárművel

A teljesítésbe bevont járművek átlagéletkora nem haladhatja meg a 8 évet (az átlagéletkor első napjának a gépjármű forgalomba helyezésének első napja számít), szállítási feladatot legfeljebb 10 éves koráig láthatja el

Ajánlattevő által használt betegszállító állomás épülete vagy épületrésze meg kell, hogy feleljen a 19/1998. (VI.3.) NM rendeletben foglalt követelményeknek. Az ajánlatkérő fenntartja ellenőrzési jogosultságát a PTE pécsi telephelyei közti betegszállítás vonatkozásában, bármikor ellenőrizheti a betegszállító állomás hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét

A telefonközpont egy időben minimum 2 db bejövő hívást képes kezelni függetlenül a kimenő hívások számától. Minden hívás hangrögzítésre, tárolásra kerül. Minden rögzített állomány tartalmazza a hívás dátumát, időpontját, hosszát, típusát (bejövő, kimenő hívás), hívószámát, hanganyagát.

Ajánlatkérő biztonsági okok miatt kiköti, hogy fenntartja ellenőrzési jogosultságát a diszpécserszolgáltatással szemben, ezért bármikor ellenőrizheti.

Az 1. részajánlati körben maximált összeget meghaladó ajánlati ár az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A maximalizált értékek:

Telephelyek közötti betegszállítási feladatok esetdíja (nettó Ft/eset) 2 000 Ft/eset;

Sürgősségi szállítás (vizsgálati anyag, vér, eszköz, személy) szállítás nettó Ft/km díja 280 Ft/km

Megkülönböztető jelzéssel történő, Sürgősségi szállítások (vizsgálati anyag, vér, eszköz, személy) nettó Ft/km díja 300 Ft/km

Diszpécser szolgáltatás havi díja nettó Ft 1 200 000 Ft/hó

2017. évi esetszámok:

Telephelyek közötti betegszállítás havi átlag: 1542,3 db

Sürgősségi szállítás havi átlag: 3959 db

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 1. számú melléklet I. 2. a) pontja szerinti OKJ-s végzettséggel rendelkező betegkísérők száma (min 0-6 fő) / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő 146 307 692 Ft keretösszegtől +30 %-kal eltérhet az alábbiak szerint:

Az opció indokolása: a szerződés hatálya alatt a Szerződő részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni előre nem látható többlet igényének a lefedése. Az ajánlatkérő 146 307 692 Ft keretösszeg lehívására vállal kötelezettséget, de fenntartja a lehetőséget az összesen 190 200 000 Ft keretösszeg lehívására. Az opció a szerződés időtartama alatt használható fel. Ajánlatkérő az opciós mennyiséget a meghatározott teljesítési helyeken kívül újabb teljesítési hely tekintetében is felhasználhatja. A rögzített 30 %-os eltérés pótdíjmentes, melynek felhasználására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Jelen esetet felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) pont:ajánlatok értékelési szempontja:legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.Ponthatárok:0-10

AT.nek szakmai ajánlatként mellékelniük kell arra vonatkozó nyilatkozatukat, hogy legkésőbb szerződéskötésig rendelkezni fognak betegszállításra vonatkozó hatályos működési engedéllyel,teljesítésbe bevonásra kerülő gépjárművekre vonatkozóan forgalmi engedéllyel,és felelősségbiztosításs

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott betegszállítási szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel 82 700 000,- Ft keretösszegben

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU23
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dél-dunántúli települések a KKD-ban részletezettek szerint

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai központja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban NEAK) által finanszírozott betegszállítási szolgáltatást működtet, amely területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik.

Megkötendő keretszerződés 63 615 385 Ft keretösszegben, amelytől ajánlatkérő +30 %-kal eltérhet (19 084 615 Ft)

A betegszállítási tevékenység működtetéséhez 2 fekvő és 1 ülő aktív betegszállító gépjármű rendelkezésre állása szükséges.

A betegszállító szervezet folyamatos területi ellátás biztosítására kötelezett. A Pécsi Tudományegyetem Területi ellátási kötelezettsége a 14 évet betöltött betegek esetében a következő:

Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Komló, Mágocs, Magyarszék, Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló, Palé, Sásd, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga,

A hatályos jogszabályoknak megfelelve 4 db (2 fekvő 1 ülő aktív, 1 fekvő tartalék) betegszállító gépjármű üzemeltetése az Ajánlattevő által. A szolgáltatás teljesítése minden esetben a személyzet jogszabály által meghatározottaknak megfelelően (gépkocsivezető, ill. betegkísérő) Ajánlattevő általi biztosításával történhet, a személyzet létszámát úgy kell meghatározni, hogy a folyamatos (7/24) ellátás biztosított legyen.

A szolgáltatás teljesítése minden esetben személyzet (gépkocsivezető, és betegkísérő) Ajánlattevő általi biztosításával történhet.

A személyzet létszámát Ajánlattevő köteles oly módon meghatározni, hogy a folyamatos (7/24) ellátás biztosított legyen.

A rendelkezésre álló kapacitást a NEAK által meghatározott TEK alapján alábbiak szerint köteles biztosítani:

Ajánlattevő köteles minden szállítási feladatról adatlapot készíteni.

A Vállalkozó által ellátott feladat szolgáltatásdíj összege a NEAK által történő finanszírozott összegből kerül kiegyenlítésre,az igazolt teljesítést követően, banki átutalással, számla ellenében, magyar forintban a Ptk. 6:130 (1), (2) és (3) bek-ben és a Kbt. 135. § (1),(5) és (6) bek.-ben és a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A §-ában foglaltak szerint, a fizetési határidőt Ajánlatkérő 30 napban határozza meg.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF. A részletes fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A beteg felvételét és szállítását a 6 órán belüli szállítások esetében min. 3-max. 6 órán belül megkezdi / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: A beteg felvételét és szállítását a 24 órán belüli szállítások esetében min 12- max 24 órán belül megkezdi / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő 63 615 385 Ft keretösszegtől +30 %-kal eltérhet az alábbiak szerint:

Az opció indokolása: a szerződés hatálya alatt a Szerződő részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni előre nem látható többlet igényének a lefedése. Az ajánlatkérő 63 615 385 Ft keretösszeg lehívására vállal kötelezettséget, de fenntartja a lehetőséget az összesen 82 700 000 Ftt keretösszeg lehívására. Az opció a szerződés időtartama alatt használható fel. Ajánlatkérő az opciós mennyiséget a meghatározott teljesítési helyeken kívül újabb teljesítési hely tekintetében is felhasználhatja. A rögzített 30 %-os eltérés pótdíjmentes, melynek felhasználására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Jelen esetet felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) pont vonatkozásában: Az ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. Ponthatárok: 0-10.

Az ár értékelési szempont alatt Ajánlatkérő ajánlati árként a NEAK által az Ajánlatkérő részére havonta visszaigazolt és finanszírozott teljesítménydíj %-a szerinti szolgáltatásdíj (min. 95 % és max. 100 %) -at értékeli.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 114-259350
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Vállalkozási szerződés – PTE pécsi telephelyei közötti betegszállítás, és Sürgősségi anyag- és személyszállítási szolgáltatás, és diszpécserszolgálat működtetése 190 200 000 Ft keretösszegben

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Betegtaxi Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_98578557
Várkert utca 10.
Pécsvárad
7720
Hongarije
Telefoon: +36 703369932
E-mail: info@betegtaxipecs.hu
NUTS-code: HU231
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 190 200 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Vállalkozási szerződés Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott betegszállítási szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel 82 700 000 Ft keretösszegben

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevő neve:

1. rész: Betegtaxi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7720 Pécsvárad, Várkert Utca 10 Adószám:23145140202

2.rész: Részajánlati kör eredménytelen a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján, mert nem nyújtottak be ajánlatot.

V.1) pont „Hirdetmény hivatkozási száma” rovat a 2. rész tekintetében. (2018 – 10104)- AZ EKR rendszer a dokumentum szám esetében csak hat karaktert fogad el,

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018