Diensten - 494355-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Bologna: Netwerksoftware

2018/S 216-494355

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
Via Po 5
Bologna
40139
Italië
Telefoon: +39 0516223811
E-mail: acquisti@cert.arpa.emr.it
Fax: +39 051541026
NUTS-code: ITH5

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arpae.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta telematica per l'adeguamento delle reti regionali di monitoraggio idro-meteo-pluviometriche in tempo reale

Referentienummer: determina 705/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Forniture e servizi accessori per l'adeguamento delle reti regionali di monitoraggio idro-meteo-pluviometriche in tempo reale afferenti alla rete RIRER della regione Emilia-Romagna aventi fini di protezione civile — CIG 74193018DD

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 526 849.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH5
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adeguamento delle reti regionali di monitoraggio idro-meteo-pluviometriche in tempo reale afferenti alla rete RIRER della regione Emilia-Romagna.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Merito tecnico / Weging: 85
Prijs - Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 091-206332
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Contratto per l'affidamento della fornitura di adeguamento delle reti regionali di monitoraggio idro-meteo-pluviometriche in tempo reale afferenti alla rete RIRER della regione Emilia-Romagna.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CAE S.p.A.
Via Colunga 20
San Lazzaro di Savena
40068
Italië
E-mail: sales.cae@legalmail.it
NUTS-code: ITH55
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 554 578.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 526 849.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 30 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Regione Emilia-Romagna — Sezione di Bologna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018