Diensten - 494357-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Alvesta: Bedrijfsorganisatiediensten

2018/S 216-494357

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Alvesta kommun
212000-0639
342 80
Alvesta
342 80
Zweden
Contactpersoon: Danielle Berggren
E-mail: danielle.berggren@alvesta.se
NUTS-code: SE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.alvesta.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Samordnare till Stambanan.com

Referentienummer: 17/105
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79996000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Nätverkets syfte och verksamhet finns beskrivna på hemsidan www.stambanan.com

Framtida avtal avser perioden 1.1.2019 - 31.12.2020 med rätt till två förlängningar om ett år i taget d.v.s. längst t.o.m. 31.12.2022.

Under upphandlingsperioden ställs alla frågor gällande upphandlingen skriftligt via fråga/svars-funktionen i upphandlingsverktyget Tendsign.

Observera att under vecka 28-29-30-31-32 besvaras inga frågor p.g.a. semester. Frågor som ställs under denna tid besvaras under vecka 33.

Det för köparna ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas.

Följande anbudskriterier kommer att användas: Förmåga och kvalitet i efterfrågad tjänst. Bedömningsgrund presenteras närmare i punkt 1.4.1.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79000000
79500000
79990000
79999200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE212
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samordnare till nätverket stambanan.com

Nätverkets syfte

Nätverkets syfte och verksamhet finns beskrivna på hemsidan www.stambanan.com

Avtalstid

Framtida avtal avser perioden 1.1.2019 - 31.12.2020 med rätt till två förlängningar om ett år i taget d.v.s. längst t.o.m. 31.12.2022.

Avtalsförlängning ska ske skriftligt senast fyra (4) månader innan ny förlängningsperiod påbörjas.

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet är:

Upphandlingen samordnas av Alvesta kommuns upphandlingsenhet.Alvesta kommun, Org nr 212000-0639

Kontaktperson under anbudstiden

Handläggare under anbudstiden är Alvesta kommun, Upphandlare Danielle Berggren

Under upphandlingsperioden ställs alla frågor gällande upphandlingen skriftligt via fråga/svars-funktionen i upphandlingsverktyget Tendsign.

Förutsättningar för uppdragets genomförande

Avtal kommer att tecknas under förutsättning av att de krav som ställs på samordnare uppfylls samt att det pris som lämnas för uppdragets genomförande ligger inom de budgetramar som finns för uppdragets genomförande.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Sista anbudsdag och anbudets giltighet

Inlämnande av anbud ska ske senast den 7.9.2018. Anbudet ska vara giltigt i 90 dagar efter sista dag för anbud.

Oklarheter avseende upphandlingsdokument

Kompletterande upplysningar lämnas genom fråga-svars funktionen i TendSign. Kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten lämnas ut senast 6 dagar före sista anbudsdag. Eventuella frågor med anledning av upphandlingsdokument bör sålunda ställas i god tid dessförinnan. Frågor avseende upphandlingsdokument ställs via TendSign eller direkt till angiven handläggare. I det fall upphandlingsdokument erhålls på annat sätt än direkt via TendSign åligger det anbudsgivaren att själv hålla sig uppdaterad om eventuella kompletteringar.Observera att under vecka 28-29-30-31-32 besvaras inga frågor p.g.a. semester. Frågor som ställs under denna tid besvaras under vecka 33.

Bedömning av anbud: Anbudskvalificering

En förutsättning för att utvärdering ska kunna ske är således att anbudet är lämnat och har besvarats i enlighet med upphandlingsdokumentet, att anbudsgivaren bedöms vara kvalificerad samt att obligatoriska krav (ska-krav) uppfyllts.

Bedömning av anbud: Utvärderingsfasen

Det för köparna ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas.

Följande anbudskriterier kommer att användas: Förmåga och kvalitet i efterfrågad tjänst Bedömningsgrund presenteras närmare i punkt 1.4.1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Kvalitet / Weging: Erfarenhet
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 130-296701
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
G+G ab
556614-5719
Ringvägen 21
Hästveda
280 23
Zweden
E-mail: Goran@kraftmaklaren.se
NUTS-code: SE

Internetadres: http://Www.kraftmaklaren.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten Växjö
Växjö
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018