Diensten - 494376-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Monza: Diensten voor kleuteronderwijs

2018/S 216-494376

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Provincia di Monza e della Brianza
Via Grigna 13
Monza
20900
Italië
Contactpersoon: Di Lucchio Federico
Telefoon: +39 0399752519
E-mail: cuc@provincia.mb.it
NUTS-code: ITC4D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.provincia.mb.it

Adres van het kopersprofiel: www.provincia.mb.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento delle prestazioni educative e ausiliarie per il funzionamento del servizio scuola comunale dell'infanzia e per i servizi a supporto delle attività scolastiche a Carate Brianza

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Affidamento delle prestazioni educative e ausiliarie per il funzionamento del servizio scuola comunale dell'infanzia e per i servizi a supporto dell eattività scolastiche nei 2 plessi di Via Agazzi e Via Sciesa a favore del Comune di Carate Brianza.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 725 631.35 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Affidamento prestazioni educative e ausiliare per il funzionamento del servizio di scuola comunale dell'infanzia nei 2 plessi di Via Agazzi e Via Sciesa a Carate Brianza — CIG: 7540271C76

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Carate Brianza

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Affidamento prestazioni educative e ausiliare per il funzionamento del servizio di scuola comunale dell'infanzia nei 2 plessi di Via Agazzi e Via Sciesa a Carate Brianza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 75
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica di mesi 2

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestazioni per i servizi a supporto delle attività scolastiche anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 presso il Comune di Carate Brianza — CIG: 754028258C

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Carate Brianza

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestazioni per i servizi a supporto delle attività scolastiche anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 presso il Comune di Carate Brianza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 75
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica di mesi 2

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 123-279485
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Affidamento prestazioni per i servizi a supporto delle attività scolastiche — anni scolastici dall'anno 2018 all'anno 2021 a Carate Brianza — CIG: 754028258C

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Progetto A. Soc. Coop.va Sociale
Via Rotonda dei Mille 1
Bergamo
24122
Italië
NUTS-code: ITC46
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 325 123.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale
Milano
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018