Diensten - 494382-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen

2018/S 216-494382

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor nabývání movitého majetku
60162694
náměstí Svobody 471/4
Praha 6
160 01
Tsjechië
Contactpersoon: Petr Seifert
Telefoon: +420 973229871
E-mail: onmm@army.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.army.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66516100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel resortu MO na roky 2019-2021, na které se dle zákona č.168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů vztahuje povinnost uzavřít Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel Ministerstva obrany na roky 2019-2021

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 972 268.00 CZK / Hoogste offerte: 7 451 073.00 CZK meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pojištění se vztahuje na území České republiky a ostatních členských států Evropské unie a dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor a cizích států.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. vztahující se na vozidla rezortu Ministerstva obrany, která jsou uvedena v aktuálním seznamu vozidel pro příslušný rok bez spoluúčasti pojistníka,

— doplňkové pojištění čelních skel osobních vozidel tarifních skupin B (kategorie B1 až B5) a autobusů kategorie, J2 bez spoluúčasti pojistníka a bez limitu pojistného plnění,

— poskytnutí bezúplatné služby naložení a složení vozidla s odtahem do 50 km z místa škodné události – nehody,

— zajištění služby prvotních likvidačních úkonů a odhadu škod při vzniku škodných událostí způsobených nepojištěnými vozidly pojistníka.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena ročního pojistného v Kč za kalkulovaný (předpokládaný) počet vozidel a za všechny tarifní skupiny vyjma vozidel tarifní skupiny B4, E, F3 a J2. / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Výše slevy za bezeškodní průběh pojištění platný pro roky pojištění 2019, 2020 a 2021 (výše slevy min 5 %) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Cena pojistného za kalkulovaný (předpokládaný) počet vozidel skupiny B4 / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Cena pojistného za kalkulovaný (předpokládaný) počet vozidel skupiny F3 / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Cena pojistného za kalkulovaný (předpokládaný) počet vozidel skupiny E / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Cena pojistného za kalkulovaný (předpokládaný) počet vozidel skupin J2 / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 083-187694
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Allianz pojišťovna, a.s.
CZ699001236
Ke Štvanici 656/3
Praha 8
186 00
Tsjechië
Telefoon: +420 224405267
NUTS-code: CZ010

Internetadres: https://www.allianz.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 500 000.00 CZK
Laagste offerte: 5 972 268.00 CZK / Hoogste offerte: 7 451 073.00 CZK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

K bodu II.1.7. a V.2.4. zadavatel uvádí, že v boxech "Nejnižší uvažovaná nabídka" resp. "Nejvyšší uvažovaná nabídka" se jedná o součty nabídkových cen pojištění v jednotlivých tarifních skupinách propočítané počty pojišťovaných vozidel v těchto tarifních skupinách, a to z nabídek účastníků s nejnižší resp. nejvyšší nabídkovou cenou.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018