Diensten - 494392-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Krakau: Fysiotherapiediensten

2018/S 216-494392

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miejska Kraków w imieniu której działa Dyrektor Żłobka Samorządowego nr 23 w Krakowie
pl. Wszystkich Świętych 3-4
Kraków
31-004
Polen
Contactpersoon: p. Małgorzata Piotrowska
Telefoon: +48 122661246
E-mail: zlobek23@gmail.com
Fax: +48 122661246
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bip.krakow.pl/ZK23

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci do 3 roku życia - ZS 20

Referentienummer: Żł.23-27-271-6/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85142100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci (w szczególności niepełnosprawnych) do 3 roku życia w Integracyjnym Żłobku Samorządowym nr 20 „Pluszowy Miś” w Krakowie przy ul. Okólnej 6. Celem umowy ramowej jest określenie warunków przyszłych zamówień na wykonywanie fizjoterapeutycznych usług terapeutycznych, jakie Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy na podstawie zamówień cząstkowych. Zamawiający będzie udzielał zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową Wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej (stosownie do przepisu art. 101a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 204 336.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci (w szczególności niepełnosprawnych) do 3 roku życia. Celem umowy ramowej jest określenie warunków przyszłych zamówień na wykonywanie fizjoterapeutycznych usług terapeutycznych, jakie Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy na podstawie zamówień cząstkowych. Zamawiający będzie udzielał zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową Wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej (stosownie do przepisu art. 101a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia na usługi, które objęte są umową ramową.

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie fizjoterapeutycznych zajęć dla dzieci (w szczególności niepełnosprawnych) do 3 roku życia, zwanych dalej „Zajęciami”, w Integracyjnym Żłobku Samorządowym nr 20 w Krakowie przy ul. Okólnej 6.

Do obowiązków osoby prowadzącej Zajęcia należeć będzie:

— dokonywanie oceny rozwoju ruchowego dziecka,

— prowadzenie indywidualnych lub grupowych form usprawniania dziecka (NDT Bobach lub Metoda Volty lub terapia manualna lub fizykoterapia),

— prowadzenie instruktażu dla rodziców,

— udział w opracowaniu indywidualnych planów terapeutycznych (IPT) i jego ewaluacji,

— współpraca z rodzicami dziecka w systematycznym i efektywnym prowadzeniu działań rehabilitacyjnych.

Zajęcia mają być realizowane w godzinach 8:30-11:30 lub 14:30-16:00 (w godzinach pracy Zamawiającego) zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego IPT oraz harmonogramem zajęć. Zajęcia odbywały się będą od poniedziałku do piątku w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w wymiarze min. 2 godzin dziennie.

Zamawiający dysponuje pięcioma salami do zajęć fizjoterapeutycznych i udostępni wykonawcy na czas świadczenia usług niezbędne pomieszczenie. Wykaz wyposażenia posiadanego przez Zamawiającego, które może być udostępnione do prowadzenia zajęć: podwiesie, materac i piłki rehabilitacyjne.

Przewidywany wymiar godzinowy - do maksymalnie 90 godzin miesięcznie. Łączny wymiar godzinowy w okresie realizacji zamówienia nie przekroczy 1 980 godzin.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.08.05.00-12-0079/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Zamawiający przed wszczęciem niniejszego postępowania przeprowadził postępowanie w sprawie zawarcia umów ramowych na świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci do 3 roku życia w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Pzp dla wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 141-323077 z dnia 25.7.2018 r.). Przedmiot zamówienia był podzielony na 6 części. Do wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu, w każdej części zamówienia, nie wpłynęła żadna oferta, co w konsekwencji, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, spowodowało konieczność unieważniania postępowania we wszystkich częściach. W związku z powyższym, Zamawiający, nie zmieniając w istotny sposób warunków zamówienia, wszczął na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w dniu 8.10.2018 r., w części dot. świadczenia usług fizjoterapeutycznych dla dzieci do 3 roku życia w Integracyjnym Żłobku Samorządowym nr 20 „Pluszowy Miś” w Krakowie, postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie ww. usług w trybie zamówienia z wolnej ręki. O wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający powiadomił Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 141-323077
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci do 3 roku życia - ZS 20

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Anna Gumułka-Kołek Integro Centrum Terapii Dziecięcej
ul. Forteczna 120
Kraków
30-437
Polen
E-mail: annagumulkakolek@gmail.com
NUTS-code: PL213
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 204 336.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 297 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki;

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018