Diensten - 494395-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Timișoara: Haalbaarheidsonderzoek

2018/S 216-494395

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Municipiul Timișoara
Romania
Bulevardul C.D. Loga nr. 1, județ Timiș
Timișoara
300030
Roemenië
Contactpersoon: Ec. Corina Radu — Serviciul Achiziții Publice
Telefoon: +40 256408478
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
NUTS-code: RO424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariatm.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Studiu de fezabilitate — stație de compostare deșeuri verzi — cod unic de identificare: 14756536-2018-39

Referentienummer: 14756536-2018-39
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79314000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Studiu de fezabilitate — stație de compostare deșeuri verzi — Cod Unic de Identificare: 14756536-2018-39. In baza contractului care se va incheia, vor fi prestate servicii de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice, respectiv întocmire studiu de fezabilitate — conform HG 907/2016 si HG 363/2010, astfel cum sunt acestea impuse in tema de proiectare si nota conceptuala. Autoritatea contractanta, in urma derularii prezentei proceduri, urmareste achizitonarea serviciilor SF privind realizarea unei stații de compostare a deșeurilor verzi pentru 10 140 tone, prin care se închide fluxul tehnologic realizat în cadrul proiectului: „Sistem integrat de management al deşeurilor în județul Timiş.” Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, cu 10 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu minim [...], detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Timisoara, str. Micle Carpenisan nr. 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In baza contractului care se va incheia, vor fi prestate servicii de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice, respectiv întocmire studiu de fezabilitate — conform HG 907/2016 si HG 363/2010, astfel cum sunt acestea impuse in tema de proiectare si nota conceptuala. Autoritatea contractanta, in urma derularii prezentei proceduri, urmareste achizitonarea serviciilor SF privind realizarea unei stații de compostare a deșeurilor verzi pentru 10 140 tone, prin care se închide fluxul tehnologic realizat în cadrul proiectului: „Sistem integrat de management al deşeurilor în județul Timiş.”

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitativa. / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitativa. / Weging: 3
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
Roemenië
Telefoon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro

Internetadres: www.primariatm.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018