Diensten - 494397-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Valencia: Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

2018/S 216-494397

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Q4601048D
Avenida Navarro Reverter, 2
Valencia
46004
Spanje
Contactpersoon: Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Telefoon: +34 963869076
E-mail: contratacion_servef@gva.es
NUTS-code: ES523

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aKvMcERiO%2F8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de climatización en los edificios y locales del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, que incorpora cláusulas de carácter social

Referentienummer: CNMY18/1A2A/6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50720000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de climatización en los edificios y locales del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, que incorpora cláusulas de carácter social.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 110 017.68 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provincia de Alicante

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
50721000
50730000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provincia de Alicante.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Número de estudios e informes técnicos en ejecución mantenimiento modificativo / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Precio del servicio de mantenimiento correctivo / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Precio del servicio de mantenimiento preventivo y técnico-legal / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provincia de Castellón

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
50721000
50730000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provincia de Castellón.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Número de estudios e informes técnicos en ejecución mantenimiento modificativo / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Precio del servicio de mantenimiento correctivo / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Precio del servicio de mantenimiento preventivo y técnico-legal / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provincia de Valencia

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
50721000
50730000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provincia de Valencia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Número de estudios e informes técnicos en ejecución mantenimiento modificativo / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Precio del servicio de mantenimiento correctivo / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Precio del servicio de mantenimiento preventivo y técnico-legal / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CNMY18/1A2A/6-10628/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Provincia de Alicante

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 16
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eiffage Energía, S. L. U.
B02272490
Carretera de Mahora
Albacete
02006
Spanje
NUTS-code: ES421
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 137 602.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110 017.68 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38
Madrid
28020
Spanje

Internetadres: http://tribunalcontratos.gob.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018