Diensten - 494398-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren

2018/S 216-494398

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Contactpersoon: Anita Grygorowicz
Telefoon: +48 895217107
E-mail: anita.grygorowicz@wody.gov.pl
Fax: +48 895217101
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://wodypolskie.bip.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Naprawa umocnień na rzece Pisie w km 9+007-9+155 w Barczewie, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Referentienummer: BI.ZOZ.4.281.6.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90721800
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie: rozbiórki uszkodzonych umocnień brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych, ułożenia geowłókniny, wykonania umocnień brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych, wykonania odciągów dla koszy siatkowo-kamiennych. Rozmiar rzeczowy prac wynosi: 148 mb umocnień.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji pn.: „Naprawa umocnień na rz. Pisa w km 9+007-9+155 w Barczewie, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie” oraz w wytycznych wykonania i odbioru robót.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 288 105.98 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Barczewo, województwo warmińsko-mazurskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest naprawa umocnień na rzece Pisie w km 9+007-9+155 w Barczewie, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie

2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług w zakresie: rozbiórki uszkodzonych umocnień brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych, ułożenia geowłókniny, wykonania umocnień brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych, wykonania odciągów dla koszy siatkowo-kamiennych.

3. Rozmiar rzeczowy prac wynosi: 148 mb umocnień.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy zł).

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Art. 43 ust. 2b pkt. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp. „Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 31.8.2018 r. otrzymał decyzję o przyznaniu dodatkowych środków na zadania związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w 2018. Z uwagi na charakter prac objętych przedmiotem zamówienia – prace terenowe na ciekach naturalnych, termin realizacji zamówienia – całość prac musi być zrealizowana przed okresem zimowym oraz konieczność wydatkowania środków finansowych w 2018 r. przeprowadzenie procedury z zachowaniem 40-dniowego terminu składania ofert i zrealizowanie oraz rozliczenie zamówienia w bieżącym roku nie jest możliwe, co z kolei w istotny sposób zagraża interesom Zamawiającego.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 179-405861
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: BI.ZOZ.4.281.6.2018
Benaming:

Naprawa umocnień na rzece Pisie w km 9+007-9+155 w Barczewie, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Usługowe Apollo Rafał Czuczko
Wyskok 17
Srokowo
11-420
Polen
E-mail: rafalczuczko@op.pl
NUTS-code: PL622
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 296 477.79 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 288 105.98 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 ustawy Pzp.

2. Ponadto Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu pisemnie w formie oryginału. W powyższym zakresie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oraz propozycję treści ww. oświadczenia Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne.

4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert przesyła Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w formie JEDZ. Wykonawca składa JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany. Szczegółowe zasady składania JEDZ w postaci elektronicznej opisane zostały w SIWZ.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie w formie JEDZ potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokument ten należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, na adres poczty elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert należy przesłać Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ dotyczący tych podmiotów.

7. Zamawiający nie wymaga składania JEDZ przez podwykonawców, o ile Wykonawca nie będzie korzystał z ich zasobów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, stron. 1). Szczegółowe klauzule dotyczące RODO zawarte są w rozdz. XVIII SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) przysługują środki ochrony prawej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga do sądu.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie wykonania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie określonym w art. 182 ustawy tj:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018