Diensten - 494409-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Limerick: Diensten voor bijzonder onderwijs

2018/S 216-494409

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Limerick Institute of Technology
N/A
Moylish Park
Limerick
V94EC5T
Ierland
Contactpersoon: Jacintha Burns
Telefoon: +353 50428020
E-mail: Jacintha.Burns@lit.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lit.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/242

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Academic Personal Assistants to Limerick Institute of Technology

Referentienummer: ACPA2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80340000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The award of contract for the provision of Academic Personal Assistant (APA) Services for Limerick Institute of Technology's Disability Service at each of it's campuses detailed in the specification included in the RFT available for download from this tender notice.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 327 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of Academic Personal Assistants to LIT Moylish and Clare Street campuses

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212313
80000000
85000000
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Limerick

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of Academic Personal Assistant (APA) Services to Limerick Institute of Technology's Disability Service at Moylish Park and Clare Street Campuses.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Capability / Weging: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Account Management / Weging: 25 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

HEA/ESF Fund for Students With Disabilities

II.2.14)Nadere inlichtingen

All information relating to tenders is published on

www.etenders.gov.ie only.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of Academic Personal Assistants to LIT Thurles Campus

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212313
80000000
85000000
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Thurles, Co.Tipperary

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of Academic Personal Assistant (APA) Services to Limerick Institute of Technology's Disability Service at Thurles Campus.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Capability / Weging: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Account Management / Weging: 25 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

HEA/ESF Fund for Students With Disabilities

II.2.14)Nadere inlichtingen

All information relating to tenders is published on www.etenders.gov.ie only.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of Academic Personal Assistants to LIT Clonmel Campus

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212313
80000000
85000000
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Clonmel, Co. Tipperary

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of Academic Personal Assistant (APA) Services to Limerick Institute of Technology's Disability Service at Clonmel Campus..

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Capability / Weging: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Account Management / Weging: 25 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

HEA/ESF Fund for Students With Disabilities

II.2.14)Nadere inlichtingen

All information relating to tenders is published on www.etenders.gov.ie only.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of Academic Personal Assistants to LIT Moylish, Clare Street, Thurles and Clonmel campuses

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212313
80000000
85000000
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Limerick and Tipperary

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of Academic Personal Assistant (APA) Services to Limerick Institute of Technology's Disability Service at Moylish Park, Clare Street, Thurles and Clonmel Campuses.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Capability / Weging: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Account Management / Weging: 25 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

HEA/ESF Fund for Students With Disabilities

II.2.14)Nadere inlichtingen

All information relating to tenders is published on www.etenders.gov.ie only.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 107-244080
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Provision of Academic Personal Assistants to LIT Moylish and Clare Street campuses

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Servisource Recruitment
297476
Quayside Business Park
Dundalk
Mill Street
Ierland
Telefoon: +353 429368382
E-mail: cclarke@servisource.ie
Fax: +353 429352724
NUTS-code: IE0

Internetadres: http://www.servisource.ie

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 358 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 234 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Provision of Academic Personal Assistants to LIT Thurles Campus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Servisource Recruitment
297476
Quayside Business Park
Dundalk
Mill Street
Ierland
Telefoon: +353 429368382
E-mail: cclarke@servisource.ie
Fax: +353 429352724
NUTS-code: IE

Internetadres: http://www.servisource.ie

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 124 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Provision of Academic Personal Assistants to LIT Clonmel Campus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Servisource Recruitment
297476
Quayside Business Park
Dundalk
Mill Street
Ierland
Telefoon: +353 429368382
E-mail: cclarke@servisource.ie
Fax: +353 429352724
NUTS-code: IE

Internetadres: http://www.servisource.ie

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Please refer to Tender Documents

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court
Chief Registrar, The Four Courts
Dublin 7
Ierland

Internetadres: www.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018