Diensten - 494412-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Wokingham: Diensten voor technische testen, analyse en adviezen

2018/S 216-494412

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wokingham Borough Council
Civic Offices, Shute End
Wokingham
RG40 1BN
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Rod Coyle
Telefoon: +44 1189743774
E-mail: rodney.coyle@wokingham.gov.uk
NUTS-code: UKJ11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wokingham.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.wokingham.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Damp and Mould Services 2018 - 2021 with option to extend

Referentienummer: DN360039
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

For the provision of a service requiring damp and mould assessment, evaluation and determination of action for treatment and remedial works.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 625 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the provision of a service requiring damp and mould assessment, evaluation and determination of action for treatment and remedial works and undertaking of such works and making good following damp and mould damage, e.g. replacement kitchens and/or bathrooms, replacement of water services inside properties and external services (both above and below ground), works to damp proof courses and membranes and tanking works.

The contract is not split into lots as the nature of the work and the limited geographical area would make contracts for lots uneconomic and inefficient for the Client and for tenants of the Council. The remedial works arising from damp and mould are best undertaken by the contractor who has identified the cause and determined the remedial works required.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

There is an option to extend the contract for a further period of 2 years.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Damp and Mould Services 2018 - 2021 with option to extend

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biocraft Ltd
04527916
109 School Road
Reading
RG31 5BH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1189451144
E-mail: info@biocraft.co.uk
NUTS-code: UKJ11

Internetadres: https://www.biocraft.co.uk/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 625 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 625 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Wokingham Borough Council
Wokingham
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018