Diensten - 494416-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Bridgend: Onderhouden van bomen

2018/S 216-494416

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bridgend County Borough Council
Bridgend County Borough Council, Procurement Unit, Civic Offices, Angel Street
Bridgend
CF31 4WB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1656642596
E-mail: natalie.phillips@bridgend.gov.uk
NUTS-code: UKL17

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bridgend.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0417

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Priority Tree Management Works

Referentienummer: B576
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77211500
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Priority tree management works.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 241 166.54 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL17
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bridgend County Borough

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This contract is for the completion of priority tree management works on identified trees and tree groups in the South and North of the County Borough that are the responsibility of BCBC.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Cost / Weging: 60
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 148-339036
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: B576
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Steve Ambler and Sons Tree Specialists Ltd
Sunnydale Bungalow, 28a Intermediate Road
Brynmawr
NP23 4SF
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1495310826
Fax: +44 1495310826
NUTS-code: UKL21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 241 166.54 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(WA Ref:86632)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bridgend County Borough Council
Bridgend County Borough Council, Procurement Unit, Civic Offices, Angel Street
Bridgend
CF31 4WB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1656642596

Internetadres: www.bridgend.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018