Diensten - 494419-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Newcastle-upon-Tyne: Plaatsen van straatmeubilair

2018/S 216-494419

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
The Supply and Maintenance of Non-Advertising Bus Shelters
Newcastle-upon-Tyne
Verenigd Koninkrijk
E-mail: katie.king@newcastle.gov.uk
NUTS-code: UKC2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.newcastle.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Supply of Non-Advertising Bus Shelters

Referentienummer: 006276
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233293
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Newcastle City Council has a requirement for a capable supplier to deliver non-advertising bus shelters across the city. The contract will involve:

— the supply, installation, repair and maintain non- advertising shelters,

— associated electrical works,

— cleaning, and

— relocation of shelters as and when required.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 30 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233293
44212321
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Newcastle-upon-Tyne

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Newcastle City Council has a requirement for a capable supplier to deliver non-advertising bus shelters across the city. The contract will involve:

— the supply, installation, repair and maintain non- advertising shelters,

— associated electrical works,

— cleaning, and

— relocation of shelters as and when required.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Professional ability and experience / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Innovation on bus shelter specification / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Transition planning / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract management / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability impact assessment of the lifecycle of the supply, transportation and end of life arrangements for bus shelters / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added social and economic value / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 119-271022
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 006276
Benaming:

The Supply of Non-Advertising Bus Shelters

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Clear Channel UK Ltd
London
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 049.83 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Newcastle City Council
Newcastle-upon-Tyne
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018