Diensten - 494420-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Dresden: Printers en plotters

2018/S 216-494420

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Medizinischer Dienst der Krankenversicherung im Freistaat Sachsen e. V.
Am Schießhaus 1
Dresden
01067
Duitsland
E-mail: vergabebuero@abstsachsen.de
NUTS-code: DED21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mdk-sachsen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abschluss eines Mietvertrages inkl. Full-Service für Druck- und Kopiertechnik

Referentienummer: VB 57/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Abschluss eines Mietvertrages inkl. Full-Service für Druck- und Kopiertechnik

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 760.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dresden, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abschluss eines Mietvertrages inkl. Full-Service für Druck- und Kopiertechnik

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Konzept Umgang mit Verbrauchsmaterialien/Verschleißteilen / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Konzept Durchführung Rollout / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 75 % Preis
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 102-233311
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Abschluss eines Mietvertrages inkl. Full-Service für Druck- und Kopiertechnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Schröder Systeme GmbH
Dresden
Duitsland
E-mail: info@schroedersysteme.de
NUTS-code: DED21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 760.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Leipzig
Duitsland
E-mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018