Diensten - 494421-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerken, internet en intranet

2018/S 216-494421

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Eesti Rahvusringhääling
74002322
F. R. Kreutzwaldi tn 14
Tallinn
15029
Estland
Contactpersoon: Ilo Ojamaa
Telefoon: +372 6284124
E-mail: ilo.ojamaa@err.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.err.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ringhäälingu organisatsioon

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IT-taristu infoturbeteenuste kaasajastamise teenuse tellimine

Referentienummer: 200370
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Riigihanke objekt on Eesti Rahvusringhäälingule (edaspidi hankija) IT-taristu

infoturbeteenuste kaasajastamise teenuse tellimine. Teenuse osutaja teostab

hankija aegunud riistvara väljavahetamise, tarkvarauuenduste paigaldamise ja

hankija personali koolitamise vastavalt riigihanke tehnilisele kirjeldusele.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72212200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Riigihanke objekt on Eesti Rahvusringhäälingule (edaspidi Hankija) IT-taristu

infoturbeteenuste kaasajastamise teenuse tellimine. Teenuse osutaja teostab

hankija aegunud riistvara väljavahetamise, tarkvarauuenduste paigaldamise ja

hankija personali koolitamise vastavalt riigihanke tehnilisele kirjeldusele.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Pakkumuse kogumaksumus / Weging: 100.0
Kostencriterium - Naam: IT-taristu infoturbeteenuste kaasajastamise teenuse tellimine / Weging: 0.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt "ERRi avalike teenuste jätkusuutlikkuse parendamine: amortiseerunud tulemüüride väljavahetamine" (nr 2014-2020.12.03.18-0371)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 186-420377
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018